Så arbetar kommunen med vattenförsörjningen

Publiceringsdatum : 2018-08-08

I måndags införde Lerums kommun skärpt bevattningsförbud. Skälet var att vattennivåerna fortsätter att sjunka, både för ytvatten och grundvatten. Nivåerna är låga i hela kommunen, även för Gråbo och Sjöviks vattenverk.

Ansvariga tjänstepersoner på kommunen har de senaste veckorna haft flera möten i veckan för att få uppdaterad information om läget och ta de beslut som krävs. Det pågår även regelbundna möten med Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen samordnar olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser. Den senaste informationen som de har gått ut med är att det råder bevattningsförbud från vattendrag.

Dialog med Länsstyrelsen

Vattendomstolen, Vänersborgs Tingsrätt, har utfärdat den vattendom som sätter gränsen för hur mycket vatten Lerums kommun får ta ut från vattentäkterna. På grund av den unikt torra sommaren pågår en löpande dialog med Länsstyrelsen om att, om det krävs, få gå under gränsvärdena.

Vattnet är inte slut

Vattnet är inte slut. Det är en besvärlig situation men ingen kris. Idag bedömer VA-enheten och kommunledningen att vattnet inte kommer att ta slut. Vi är trygga och lugna med de åtgärder som vi har satt in. Vattennivåerna är låga och det krävs regn under en lång tid för att komma upp till normal nivå. Därför är det viktigt att vi alla hjälps åt att spara på vatten.

Sinande brunnar

De som har egna brunnar som sinar kan hämta vatten på Teknisk service, Hedeforsvägen 6 i Stenkullen. De har öppet måndag till torsdag kl. 8-16 och fredagar 8-14. Väl där ringer du 0302-522 678. Då kommer personal och visar var du kan hämta vatten med dina medhavda kärl. Dricksvatten ska inte användas till annat än mat, dryck och hygien.

Den tidigare öppnade brandposten i Gråbo är numera stängd. Den var öppen så länge som kokningsrekommendation rådde. 

Vattentillgång framöver

Idag är tre vattenverk igång i kommunen, Lerum, Sjövik och Gråbo. Senare i höst kommer vattenverket Skallsjö i Floda att öppnas igen. Det har varit stängt sedan 2008 på grund av låga halter av lösningsmedel och bekämpningsmedel i vattnet. 2016 beslöt politikerna att det skulle ske en om- och nybyggnad för att verket skulle kunna leverera bra vatten. 2017 startade arbetet som ska vara färdigt senare i höst. Vattenverket kommer att förse delar av Floda och Tollered med vatten.

Nytt vattenverk

För att förstärka kommunens kapacitet att förse invånarna med vatten pågår arbete med att hitta alternativ till dagens befintliga vattenverk. I nuläget är det Gråbodeltat som är ett aktuellt förslag för att kunna förse delar av både Lerums kommun och Göteborgs Stad med dricksvatten. Den vattentäkten skulle minska Lerum kommuns sårbarhet.

Frågor från invånarna

På kommunens sida på Facebook ställs det många frågor. Vi svarar så fort vi kan. Vissa frågor återkommer på flera ställen och här är svaren på dem:

- Varför kan de som bor i grannkommunerna vattna sina gräsmattor men inte vi? Varför är det bara i Lerum som det är brist på vatten?
Lerum införde bevattningsförbud den 12 juli och skärpt bevattningsförbud den 6 augusti på grund av sjunkande vattennivåer. Våra grannkommuner är också drabbade av bristen på nederbörd. Härryda införde bevattningsförbud 16 juli och skärpt bevattningsförbud 27 juli. Partille införde bevattningsförbud den 25 juli. Alingsås införde bevattningsförbud 1 augusti. De hade tidigare bevattningsförbud i delar av kommunen.

- Varför är det ok att tvätta bilen i en biltvätt om vi ska spara på vatten?
Biltvättsanläggningar ska ha reningsverk för att återanvända det förorenade vattnet. På några av de lokala biltvättarna med reningsverk återanvänds närmare 80 procent av vattnet.

-  Varför är Vattenpalatset öppet om vi ska spara på vatten?
Anläggningen anses viktig för kommuninvånarna och den besparingen det skulle innebära att stänga bedömer vi, i dagsläget, inte är så stor att det är nödvändigt att göra det. Varje vecka tar vi upp ärenden för omprövning beroende på hur vattennivåerna har utvecklats.

-  Varför påskyndas inte öppnandet av Skallsjö vattenverk?
På Skallsjö vattenverk inleddes om- och nybyggnad förra året. Innan det kan startas ska det besiktigas under slutet av augusti. Provkörning av vattenverket har börjat. När allt rullar som det ska kommer det bli en period av provtagning innan vattnet kan pumpas ut på nätet.