Mycket goda resultat för kommunens förskolor

Publiceringsdatum : 2018-09-28

Nästan alla barn tillbringar en stor del av sin vakna tid i förskolan, men det har inte funnits en samlad bild av hur barnens fysiska miljö i förskolan ser ut. Förrän nu. Och det ser mycket bra ut överlag.

Miljöenhetens uppfattning är att förskolorna har fungerande rutiner för att se över lokalerna och anmäla eventuella brister. Det är endast i ett fåtal lokaler som det upplevs problem med lukt och det finns inte någon som uppger problem med mögel. Alla utom två förskolor har tillgång till egen utegård. De flesta förskolor anser att deras utegård är rymlig, varierad, kuperad och barnvänlig.

Rapporten, genomförd av miljöenheten i Lerums kommun i samarbete med Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, är ett resultat av en undersökning gjordes förra året med en relativt ny metod. Metoden, som främst bygger på en webbaserad enkät till alla förskolor i en kommun, syftar till att man på ett enkelt sätt ska kunna inventera barnens utomhus- och inomhusmiljö. Resultatet kan sedan användas i den egna verksamhetsuppföljningen, förbättringsarbetet och tillsynen. Enkäten innehåller frågor om förskolans byggnader, inomhusmiljö, utomhusmiljö, egenkontroll och förbättringsarbeten. 

Totalt har 47 av 50 förskolor (kommunala och enskilda) i kommunen svarat. Dess svar har sedan sammanställts för att få en samlad bild över den upplevda inom- och utomhusmiljön i förskolorna.

Rapport och resultat kommer att presenteras för miljö- och byggnadsnämnden i Lerums kommun den 16 oktober och en sammanställning kommer att skickas ut till förskolechefer och verksamhetsansvariga på Sektor lärande.

Undersökningen är en del av ett större samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionens Miljömedicinska Centrum, Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och några miljöförvaltningar i Västra Götaland.