Kommunen avslår borgensansökan

Publiceringsdatum : 2019-09-28

Stora Lundby Golfklubb har kontaktat Lerums kommun och efterfrågat ett borgensåtagande för ett lån om två miljoner kronor. Kommunstyrelsen avslog ansökan på senaste mötet.

Kommunstyrelsen uppskattar golfklubbens verksamhet och tycker att det är tråkigt att föreningen har ekonomiska problem. Ett kommunalt borgensåtagande är ett stöd från kommunen som syftar till att stödja en icke kommunal verksamhet som gynnar allmänhetens intressen.

Lerums kommun har till exempel borgensåtaganden för Floda Boif vad gäller föreningens konstgräsplaner. Kommunen investerar också i anläggningar där föreningar bedriver sin verksamhet, exempelvis Gråbo Ridklubb.

Kommunen ska ta hänsyn till vad som är godtagbart ur ett kommunalrättsligt perspektiv. Restriktivitet ska enligt kommunens finanspolicy råda vid förfrågan om kommunal borgen.

Kommunalråden ställde sig i början positiva till förfrågan men efter att ha granskat de juridiska möjligheterna har kommunstyrelsen beslutat avslå Stora Lundby Golfklubbs ansökan (KS 2019-09-18).

Även om Stora Lundby Golfklubb är en ideell förening bedriver de näringsverksamhet i form av shopförsäljning, restaurangverksamhet, evenemangsverksamhet och konferenser. Man riktar sig också till icke-medlemmar, som får spela på klubbens banor mot erläggande av green-fee. Samtliga dessa verksamheter hänför sig till det egentliga näringslivet och utövas i marknadsmässig konkurrens med andra golfverksamheter i kommunen och regionen.

Att lämna ett stöd, i form av ett borgensåtagande, till en näringsidkare (även om det bedrivs av en förening) får en negativ verkan på konkurrensen och ger en fördel till stödmottagaren.

Därför är det kommunstyrelsens bedömning att stödåtgärden inte är förenlig med kommunallagen.

Här kan du läsa handlingarna i ärendet