Kommunen fick rätt om mottagningsstation

Publiceringsdatum : 2019-09-10

Länsstyrelsen avslog överklagan om nybyggnation av mottagningsstation för eldistribution.

Miljö- och byggnadsnämnden i Lerums kommun beslutade den 20 november 2018 att bevilja bygglov enligt ansökan för nybyggnad av mottagningsstation för eldistribution på fastigheten Aspenäs 2:830 (f.d. Aspenäs 2:39).

Beslutet överklagades till Länsstyrelsen. Den 28 augusti 2019 beslutade Länsstyrelsen i frågan: Länsstyrelsen bedömer att det allmänna intresset av att genomföra sökt åtgärd, för att på så sätt säkra eldistributionen i kommunen, väger tyngre än anförda enskilda intressen. Nämnden har därför haft fog för sitt beslut att bevilja bygglov.

Skäl till beslut:

  • Ingrepp i naturmiljön? Inverkan på naturmiljön får anses begränsad då den aktuella platsen redan är påverkad genom befintliga kraftledningar.
  • Magnetfält? Så låga värden att det inte utgör en olägenhet.
  • Buller? Bullernivån från mottagningsstationen kommer inte att överstiga 34 dB, 100 meter från platsen.
  • Jäv? De omständigheter som klagandena anfört i jävsfrågan är inte sådana som kan anses rubba förtroendet till kommunens opartiskhet.
  • Strider mot plan? Länsstyrelsen instämmer i miljö- och byggnadsnämndens bedömning att typen av anläggning som aktuell ansökan avser inte strider mot översiktsplanen. Detaljplan finns inte.
  • Informerat? Nämnden får anses ha fullgjort sin kommuniceringsskyldighet i enlighet med 9 kap. 25 § PBL genom att kungöra bygglovsansökan i Lerums tidning.

Efter en genomgång av handlingarna i ärendet bedömer Länsstyrelsen att den sökta mottagningsstationens utformning och placering inte riskerar utgöra en fara för människors hälsa och säkerhet eller på något annat sätt betydande olägenhet för omgivningen.

Beslutet kan överklagas – se beslutet i bifogat dokument.