Kommunens beredningar vässar verktygen

Publiceringsdatum : 2017-05-04

Lerums kommuns fem fasta beredningar, sex med kommunfullmäktiges presidium, har förändrat sitt arbetssätt mot mer processinriktad kreativ verkstad.

En större översyn av den politiska organisationen pågår just nu vilket kan leda till ytterligare förändringar.

Vad innebär det här Lennart Wassenius, kommunfullmäktiges ordförande?

- Enkelt kan det uttryckas: En komplex verklighet ställer högre krav. Vissa samhällsfrågor är mer komplexa och omstridda än andra och komplexiteten ökar i och med globalisering, digitalisering och en snabbt föränderlig omvärld. Det kan exempelvis handla om frågor kring integration, skolutveckling, arbetslöshet eller landsbygds- och tätortsutveckling. Presidierna har därför fått utbildning i hur ett sådant arbete kan drivas fram, och där vi kan vara överens om att inte vara överens.

Det är komplexa samhällsfrågor och för att arbeta med dem krävs perspektiv från olika håll. Här blir Kommunfullmäktiges beredningar en viktig funktion i och med att de ska ha ett öppet arbetssätt där de samverkar och för dialog med civilsamhället.  Komplexa problem eller frågor kräver även mer flexibilitet på grund av att förutsättningar och information ständigt ändrar sig. Då blir det viktigare att ha ett deltagande förhållningssätt snarare än en bra metod eller rutin.

- Beredningarna bereder större frågor ur både långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. I en allt mer komplex verklighet vill de förtroendevalda att detta arbetes resultat tydligare förs in i fullmäktige. Politikerna i beredningarna ska fungera som bärare av tankegångar och bidra till att vitalisera debatten i kommunfullmäktige.

Mer som tankesmedjor

Beredningarna har tidigare, i mer traditionell inriktning, arbetat fram del- och slutrapporter utifrån tydligt uppställda mål. Det här kan nu förändras. Resultat kan lika väl innebära kunskap som överförs till fullmäktige genom de förtroendevalda.

- I stort kan vi säga att beredningarna blir mer som tankesmedjor eller kreativa verkstäder och det tidigare projektorienterade arbetssättet blir mer processinriktat.

Det blir även andra förändringar. Ordförande, första och andra ordförande i respektive beredning har också fått fördjupande kunskaper i att leda politiska möten med ett tydligare och mer deltagande processorienterat förhållningssätt.

Varje fast beredning består av 13 ledamöter med blandad partitillhörighet. Kommunfullmäktiges presidium består av tre personer; ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande.