Politiken motsätter sig deponi i Vråssered

Publiceringsdatum : 2020-10-05

Frågetecken kring lokalisering, tung trafik, buller och vibrationer. Lerums kommun har återigen skickat in ett yttrande till Länsstyrelsen Västra Götaland gällande företaget Massoptimering Väst ABs planerade deponi i Vråssered, som ligger strax utanför Lerums kommun. Samtliga åtta politiska partier i kommunfullmäktige anser att de tunga transporterna till och från deponin genom centrala Lerum ger mycket negativa effekter för våra invånare.

Kommunen har nu lämnat in ett kompletteringsyttrande. Det är på 31 sidor och där finns granskningar av bland annat lokalisering, transportvägar, buller och vibrationer och tung trafik. Slutsatsen är att kommunen bedömer att företagets tillståndsansökan fortfarande inte är komplett. De har till exempel inte jämfört alla möjliga deponiplatser ur ett helhetsperspektiv.

Deponi under 20 år

Bakom ansökan ligger företaget Massoptimering Väst AB. De vill anlägga en deponi i Vråssered. Platsen ligger i Göteborgs Stad, mellan Olofstorp och gränsen till Lerums kommun. Deponin är tänkt att användas under 20 år. Dit ska schakt-, sten- och lermassor från olika byggprojekt transporteras. Enligt företaget kommer cirka hälften av transporterna till deponin passera Lerums centrum och vidare ut på Olofstorpsvägen.

Politiken oroad

Politiken ser med oro på den planerade ökningen av tung trafik genom centrala Lerum och vidare längs den smala Olofstorpsvägen. Det är direkt olämpligt och trafikfarligt, tycker de.

Saknas helhetsperspektiv

I kommunens yttrande lyfter vi fram att Massoptimering Väst AB inte jämfört alla alternativ (inklusive valda Vråssered) ur ett helhetsperspektiv, och utifrån det redovisat en samlad bedömning av vilken plats som är mest lämplig. Kommunen anser att ansökan behöver kompletteras med det, inkludera tillfartsvägar och fler relevanta lokaliseringar.

Finns frågetecken

För den ansökta platsen, Vråssered, bedömer kommunen att det saknas information, finns frågetecken och tveksamma bedömningar i företagets ansökan. Det gäller till exempel skolbarn som passerar Häradsvägen, beräkningar av bullernivåer, geotekniska risker och antalet tunga transporter via Lerum.

Länk till kommunens yttranden

Lerums kommuns senaste kompletteringsyttrande hittar du på den här sidan. Där finns också tidigare yttranden och PDF-filer på de handlingar som kommunen granskat att ladda hem.