Kontroll av enskilda avlopp

Publiceringsdatum : 2019-09-18

Under oktober månad kommer cirka 120 fastigheter som har enskilt avlopp i kommunen få tillsynsbesök av oss på miljöenheten. Vid höstens tillsyn är det VA-planområdena Högås, Hjortås och Åsen som är aktuella för tillsyn, liksom enskilda avlopp nära kommunala badplatser.

Syftet med kontrollen är att se om avloppsanläggningarna i området uppfyller gällande krav för rening av avloppsvatten och att utsläppet kan ske utan risk för närliggande vattenbrunnar.

Prioriterade områden vid höstens tillsyn är enskilda avlopp nära kommunala badplatser samt i så kallade VA-planområden där bebyggelsen är tät och det därför kan finnas risk för att dricksvattenbrunnar kan bli förorenade.

. För närvarande gör miljöenheten tillsyn på cirka 200 fastigheters enskilda avlopp årligen, varav hälften sker på våren och hälften på hösten. Vi gör ingen tillsyn i områden där det inom närtid (mindre än 10 år) planeras för kommunalt spillvattenavlopp.