Lerum i forskningsprojekt om extrema värmeböljor

Publiceringsdatum : 2019-12-10

I framtiden kan extrema värmeböljor bli allt vanligare – även i Sverige. Det innebär stora utmaningar för kommunen, som behöver ha ett särskilt fokus på utsatta grupper som barn och äldre. Nu är Lerum med i ett projekt för att finna strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor.

Lerums kommun, tillsammans med Trelleborgs kommun, är med i ett forskningsprojekt under ledning av RISE. RISE ägs av svenska staten och arbetar med – och på uppdrag av – näringsliv, akademi och offentlig sektor. Tillsammans utvecklar RISE tjänster, produkter, teknologier, processer och material som bidrar till en hållbar framtid och ett konkurrenskraftigt näringsliv.

- Inom kommunens klimatanpassningsarbete pågår även andra initiativ med koppling till hantering av värmeböljor och vi ser stora möjligheter till synergieffekter mellan det arbetet och detta projekt, säger David Hirdman, klimatanpassningsstrateg i Lerums kommun. 

Temperaturer på över 30 grader under långa perioder. Torka, bränder och hälsorisker för människor. Det var verkligheten sommaren 2018, i Sverige och i stora delar av övriga Europa. För kommunerna blev situationen märkbar, framför allt i verksamheter som förskolor, vårdcentraler eller äldreboenden.

– Det här är en fråga som Sverige inte har behövt tänka på så mycket, men klimatförändringarna gör att vi förmodligen kommer få hantera fler värmeböljor framöver. Medvetenheten om den här utmaningen behöver öka, och kommunerna måste höja sin beredskap, säger Maria Håkansson, forskare på RISE.

Målet med projektet är att beskriva de aktuella trenderna, och föreslå metoder och strategier för hur kommuner kan förebygga och hantera värmeböljorna.

Skolor och äldreboenden extra utsatta

Fokus är utsatta verksamheter som exempelvis skolor, förskolor, vårdcentraler eller äldreboenden. Analyser och intervjuer kommer att genomföras i Lerums och Trelleborgs kommuner.

– Det här är en komplex fråga att hantera, eftersom det är så många olika delar av en kommuns förvaltning som behöver vara inkopplade. Det kan handla om allt ifrån att skapa skuggor på skolgårdar och rutiner för skolbarnens utevistelser, till att se till att matleveranser fungerar och att kommunens äldreboenden är byggda för att hantera värmeböljor, säger David Hirdman.

Erfarenheter av tidigare värmeböljor viktiga

I projektet ska personer med olika roller inom Lerums och Trelleborgs kommun intervjuas; både beslutsfattare och människor som planerar eller arbetar i de olika verksamheterna. Tanken är att se vilken beredskap och vilka strategier som finns – och att dra nytta av erfarenheter från tidigare värmeböljor. Bägge kommunerna är involverade i projektet och dess utveckling från start, i en samskapande process där kommunerna bland annat kommer att diskutera analys- och intervjuresultat tillsammans med forskarna.

När forskningsarbetet avslutas i slutet av 2021 ska projektet ha tagit fram metoder, lösningar och strategier för beslutsstöd, som gör kommunerna bättre förberedda och anpassade för framtidens ökande temperaturer. Förhoppningsvis kan också kostnader minskas för kommunerna, exempelvis för resurskrävande kylningsutrustningar. Även om studien utförs i just Trelleborg och Lerum är målet att kunskaperna ska användas bredare än så.

Sprida kunskapen

– Det här kan sedan alla kommuner och exempelvis Folkhälsomyndigheten och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, lära sig av. Men även fastighetsägare, byggföretag, räddningstjänst och de som planerar vår urbana miljö. Och privatpersoner, för i ett senare skede berörs vi alla av den här förändrade situationen av vårt klimat, säger Maria Håkansson.

Fakta projektet

  • Projektnamn: Strategier för att mildra effekterna av framtida extrema värmeböljor - en ny metod för kartläggning och beslutsstöd för samhället
  • Projektfakta: projektet leds av RISE i samarbete med Lerums kommun och Trelleborgs kommun och finansieras av Formas. Projektet pågår 2019-01-01 till 2021-12-31.
  • Finansiär: Formas
  • Projektledare: Özüm Durgun, RISE