Lerum inspirerar resten av EU

Publiceringsdatum : 2021-03-18

Lerums kommuns strategiska enhet inom Sektor samhällsbyggnad tog initiativet till att starta upp ett klimatanpassningsnätverk inom Göteborgsregionen. Enheten är sedan dess drivande i arbetet. Detta nätverk har nu blivit utsett till ett av 20 europeiska klimatanpassningsprojekt som ska inspirera andra aktörer i Europa.

Översvämningar, torka och värmeböljor hotar våra samhällen i klimatförändringarnas spår. Mer kunskap i frågorna och skärpt lagstiftning innebär att kommunerna vässar arbetssätten.
- Vi som arbetar med klimatanpassning ute i kommunerna är ofta ensamma inom vårt ämnesområde och vår roll är till stor del samordnande. Därför är möjligheten att diskutera klimatrelaterade frågor i denna typ av nätverk oerhört värdefull. Diskussionerna har bland annat lett till ett tätare samarbete över kommungränsen med Alingsås stad rörande översvämningsrisker utmed Säveån, säger David Hirdman, klimatanpassningsstrateg i kommunen.

Fakta GRs klimatanpassningsnätverk

Hösten 2018 startades ett regionalt klimatanpassningsnätverk som en del av ramverket för formaliserat samarbete inom Göteborgsregionen (GR).Nätverket möts en halv dag, fyra gånger om året samt har digitala avstämningsmötet däremellan en gång per termin. Syftet med nätverket är att låta medlemmar dela sina erfarenheter och lära av varandra och därigenom skapa en gemensam kunskapsbas och enighet.

Under möten tas aktuella frågor upp och deltagarna har möjlighet att diskutera utmaningar de möter i sitt arbete med klimatanpassning. Det ger nya perspektiv och chansen att hitta lösningar. Nätverket gör det möjligt för medlemmarna att hålla sig uppdaterad om andra delar av regionen, vilket innebär att de kan identifiera områden där kommunerna kan samarbeta, skapa synergier och undvika intressekonflikter.

Nätverket ger också en arena för delad extern övervakning och dialog med andra organisationer. På detta sätt fungerar nätverket som en källa till stöd i kommunernas arbete med klimatanpassning.

GRs klimatanpassningsnätverk uppmärksammas i EEAs senaste nyhetsbrev som ett av 20 europeiska klimatanpassningsprojekt som ska inspirera andra aktörer i Europa.