Bostadsbyggandet ska öka med nya arbetssätt

Publiceringsdatum : 2017-06-27

Lerums kommun provar nya modeller för att effektivisera planprocessen och öka bostadsbyggandet.

I Tingshusparken i centrala Lerum är det de entreprenörer som ska bygga, som också tar fram detaljplaner för området. Kommunen har tecknat avtal med företagen Jutabo AB och SAPJ Förvaltning (Hökerum bygg).

I planarbetet ligger stort fokus på miljökonsekvenserna, och hänsyn tas till Säveån, Tingshuset och den omgivande parken. Lerums kommun ansvarar för att en miljökonsekvensutredning genomförs för att området ska utvecklas till en attraktiv plats för de som ska bo där och för allmänheten. Tanken är att det byggs bostäder i fyra-sex våningar i området, med möjlighet till handel och verksamheter i bottenplanet.

I arbetet ingår två detaljplaner som entreprenörerna driver. Modellen innebär att sakkunniga hos byggföretagen, tar fram de handlingar och utredningar som behövs. Kommunen ansvarar för att leda planprocessen, granska handlingarna och ta beslut enligt plan- och bygglagen. Processen är i ett tidigt skede.

Du kan följa hur projektet fortskrider här på kommunens webbplats. När processen är framme vid samråd och granskning, finns möjlighet att yttra sig om detaljplanen i enlighet med plan- och bygglagen.