Lerum topp tre i landet i inkluderande samhälle

Publiceringsdatum : 2019-08-27

Lerum är topp tre bland landets kommuner när det gäller att vara ett inkluderande samhälle. Dagens samhälle har utfört en nationell jämförelse inom Agenda 2030 där mål inom social hållbarhet som fattigdom, ojämlikhet samt fredliga och inkluderande samhällen jämförs. Lerum lever upp till alla framgångsfaktorerna i jämförelsen och går i rätt riktning mot hållbar utveckling.

- Vi har haft hållbarhet i fokus i många år, inte minst den sociala hållbarheten. Och det finns en medvetenhet hos dem som arbetar i Lerums kommun att ha det perspektivet, i alla hållbarhetsdimensioner. Det ger resultat, säger Alexander Abenius, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är tillsammans vi formar det samhälle vi lever i. Vi vill ha ett samhälle där det finns möjlighet för alla att skapa en framtid. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Eva Andersson, kommunalråd.

- Förutom att vi i den kommunala organisationen jobbar med de här frågorna, så har vi engagerade invånare som bidrar till att vi får ett inkluderande samhälle. Det ser vi bland annat i det höga valdeltagandet och i det rika föreningsliv som finns i kommunen. Det skapar förutsättningar för ett gott samhälle, säger Lill Jansson, kommunalråd.

- Att leva tryggt och jämlikt och ha möjlighet att jobba är viktigt för den enskilda individen och för samhället i stort. Där har vi förmånen att ha förutsättningarna för det, säger Christian Eberstein, kommunalråd.

Agenda 2030 består av 17 mål och utgör ett verktyg och gemensamt språk mellan politiker, tjänstepersoner och invånare med siktet mot hållbar utveckling, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Lerums goda placering i jämförelsen är ett resultat av hårt arbete och politiks vilja vilket sätter Lerum på kartan.

Precis som de bästa kommunerna i jämförelsen mäter och analyserar Lerum parametrar för hållbar utveckling i form av exempelvis visionsrapporten. Lerum kartlägger även nyanländas kompetens ur ett individperspektiv och har ett gott samarbete med näringslivet. Övriga framgångsfaktorer i jämförelsen handlar om låg andel våldsbrott, ett högt valdeltagande och att Lerum lyckats vända en nedåtgående trend kring inflytande där vi idag ligger över medel nationellt sett.

Kommuninvånare som får möjlighet till egen försörjning och delaktighet i samhället innebär goda ekonomiska förutsättningar för samhällsutvecklingen.