Lerums elever är trygga i sina skolor

Publiceringsdatum : 2018-05-02

Lerums resultat är goda, framförallt i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 där Lerums kommuns elever är nöjdare än de deltagande kommunernas resultat som helhet. De resultat som står sig allra bäst i samtliga årskurser är rörande trygghet.

Om GRs enkät

Under fem veckor i februari-mars svarade cirka 20 000 elever på den regiongemensamma elevenkäten. Bland elever i årskurs 2 svarar 96% att de tycker det är roligt att  läsa sig nya saker, att de har kompisar på skolan, att lärarna hjälper  dem och att lärarna är snälla mot dem. 94% av eleverna i årskurs 5 anser sig kunna nå kunskapskraven om de försöker, samt tycker att lärarna  hjälper dem när de behöver. I årskurs 9 och i gymnasiets år 2 tror 90%  att de klarar kunskapskraven.

Enkäten gick ut till alla 13 kommunernas elever i årskurs 2, samt till elever i årskurs 5 och 9 i grundskolan/grundsärskolan samt gymnasiets/gymnasiesärskolans år 2 i de kommuner som beställt detta. Kommun som har Skolinspektionens Skolenkät under året har möjlighet att välja bort GR-enkäten under innevarande år, vilket resulterat i färre respondenter i årets enkät.