Placeringen av deponi i Vråssered är olämplig

Publiceringsdatum : 2018-12-13

Trafikproblem, stor påverkan på natur- och friluftsliv, risken för att förorenade ämnen sprids är några orsaker till att Lerums kommun anser att placeringen av den planerade deponin i Vråssered är direkt olämplig.

- Det skulle innebära många fler tunga transporter genom centrala Lerum, förbi flera skolor, på smala slingriga vägar. Lerums kommun arbetar för att minska andelen tung trafik genom centrum och tillskottet från en eventuell deponi i Vråssered är inte acceptabel, säger Renée Norgren Jeryd, kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun.

Runt 25 tunga lastbilar om dagen beräknas åka genom centrala Lerum till deponin. Både bullernivåer och vibrationer som kan påverka de geotekniska förhållandena poängteras som negativa konsekvenser. Men det är inte bara trafiken som bekymrar kommunen vad gäller placeringen. Anläggningen är planerad till ett skogsområde med stora natur- och friluftsvärden. Området används för motion och friluftsliv och där förekommer rödlistade fågelarter.

Kommunen ser också risk att förorenade ämnen skulle hamna i marken och påverka vattendrag, sjöar och grundvattnet.

Fastigheten där deponin är planerad ligger på en fastighet i Göteborgs kommun, vid gränsen till Lerums kommun. Deponin är tänkt att ta emot schaktmassor från bygg- och anläggningsprojekt i Göteborg med omnejd. Ansökan om deponi omfattar en tillståndstid på 20 år.