Lerums kommun tar helhetsansvar för välfärden under coronakrisen

Publiceringsdatum : 2020-04-21

Covidpandemin tar stora resurser i anspråk för smittbekämpning och förändrar förutsättningarna med kort varsel. I smittbekämpningen blir många isolerade och därför blir arbetet med att skapa social hållbarhet än viktigare för att fånga upp de mest utsatta.

OBS! Bilden är från hösten 2019 (därav den något för täta gruppbilden).

Se även bifogat dokument.

I kristider är det extra viktigt för en offentlig verksamhet som Lerums kommun att verka för att bevara stabiliteten i samhället, utföra välfärdsuppdraget och se till att trygga tillvaron för samhällets mest utsatta.

Social hållbarhet

Aktiva Lerum ger sig inte. I Lerums kommun fortgår föreningslivet för barn och unga, och även för äldre med innovativa lösningar. Här nedan är andra exempel på upprätthållandet av social hållbarhet i samhället.

 • Kundcenter KomIn har förstärkts för att kunna erbjuda samtal med oroliga invånare över 70 år som tillhör riskgrupp.
 • Anhörigstödet för äldre har pausat fysiska möten och har istället telefonstöd.
 • Anhörigstöd dagverksamhet– Kommunen har haft samtal med alla anhöriga som har msorgstagare med dagverksamhet.
 • Samordning av frivilliginsatser – På kommunens hemsida lerum.se listas föreningar, samfund och frivilligorganisationer som vid behov hjälper invånare äldre än 70 år. Svenska kyrkan samordnar insatserna för alla volontärer.
 • Invånare över 70 har nu rätt att få tillfällig hemtjänst från kommunen för att få hjälp – då till en kostnad.
 • Träffpunkterna för äldre invånare har pausat sin verksamhet med fysiska möten. Kommunen har därför telefonkontakt med invånare som vi vet är ensamma utan släktingar.
 • Frivilligarbetet – Kommunens företrädare har kontinuerlig dialog med kyrkorna, frivilligorganisationer, Närhälsan och föreningslivet för att kunna identifiera och stödja ensamma äldre.
 • Socialtjänstens myndighetsutövning arbetar som vanligt. Detta är en verksamhet som måste fungera, även under en pandemi. Verksamheten har tillräcklig bemanning inom alla enheter för att utföra sina uppdrag.
 • Gymnasiets elevhälsa har kontakt med elever på andra sätt när det nu bedrivs distansundervisning framförallt där vi vet att det finns en socialt utsatt situation.
 • Fritidsgårdar hålls öppna och fältarbetare verkar som tidigare för att förebygga trygghet, hälsa och stöd till kommunens unga.
 • Vi fångar upp ungas oro – Webbsida med krisstöd och samtalskontakt på lerum.se, den publiceras även i kommunens kanaler i sociala medier.
 • Oro för unga – Affischering sker med budskap till barn, unga och vuxna var de kan vända sig vid misstanke om att barn far illa.
 • Föräldrarådgivning – fortsätter sin verksamhet, men kompletteras med distans- och telefonmöten.
 • Våld i nära relationer – Vi samarbetar med Kvinnojouren Olivia och Utväg. Kvinnor och barn som lever med våld är extra utsatta i krissituationer. Vi erbjuder rådgivande, samtalsstöd, hjälp till skyddat boende, hjälp till stödsamtal för barn.

Fakta: Så hanteras kriser

Lerums kommun driver många verksamheter som måste fungera även under kriser exempelvis vård, skola, omsorg och samhällsutveckling. Vår samhällsviktiga verksamhet i kris skiljer sig inte från detta uppdrag. Den här krisen visar också att Lerums kommun krisberedskap bygger vidare på förmågan i våra dagliga uppdrag. Samma ansvar, närhet och likhet gäller i kristider.

Lerum 2020-04-21

Kommunalråden i Lerums kommun: Alexander Abenius (M), Lill Jansson (L), Eva Andersson (C), Christian Eberstein (KD) och Renée Bengtsson (S).