Massoptimering överklagar beslut om deponin i Vråssered

Publiceringsdatum : 2021-08-10

Massoptimering Väst AB har överklagat beslutet den 2 juli av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län (MPD) angående avslag på ansökan om tillstånd till deponi för inert avfall på fastigheten Vråssered 4:6.

Överklagan inkom till länsstyrelsen 6 augusti 2021.

Massoptimering Väst AB delar i sin överklagan inte MPDs bedömning att värdet av att bevara naturområdet väger tyngre än värdet av att etablera en deponi för inert avfall i området, då det aktuella området är starkt
påverkat av skogsbruk och sannolikt inte utnyttjas i någon större utsträckning av vare sig skyddade arter (med undantag för nattskärra) eller som rekreationsområde för människor.

Vidare skriver Massoptimering i sin överklagan att de inte delar MPDs bedömning angående de olägenheter samt trafiksäkerhetsrisker som trafiken till och från verksamhetsområdet kommer att ge upphov till, då det enligt Massoptimering i snitt kommer köras 1,6 transporter per timme till deponin och Massoptimering har föreslagit ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder, både i Lerum och i Olofstorp. MPDs bedömning att trafiken till och från verksamhetsområdet orsakar olägenheter är inte en korrekt bedömning, enligt Massoptimering.

Du finner överklagan och det överklagade beslutet nederst på sidan.

Här på kommunens webbplats finns en sida med fördjupad information om Massoptimering Väst ABs planer på en deponi och kommunstyrelsens inställning att placeringen av deponin är direkt olämplig. Där finns också en sammanställning av processen hittills och en mängd handlingar att ladda ner, till exempel kommunens yttranden.