Miljöprövningsdelegationen säger nej till ansökan om deponi i Vråssered

Publiceringsdatum : 2021-07-05

De olägenheter och trafiksäkerhetsrisker som trafiken från deponin kommer att ge upphov till är en av anledningarna till att Miljöprövningsdelegationen säger nej till Massoptimering Väst ABs ansökan om deponi i Vråssered. Värdet av att bevara naturområdet väger också tyngre än värdet av att etablera en deponi, enligt Miljöprövningsdelegationens beslut.

- Vi välkomnar beslutet. Det ligger helt i linje med vad en enig politik tillsammans med många invånare i Lerums kommun har som önskemål, säger Alexander Abenius, kommunstyrelsens ordförande i Lerums kommun.

Samtliga politiska partier i kommunstyrelsen i Lerums kommun vill stoppa den planerade deponin. Lerums politiker anser att placeringen är direkt olämplig. Lerums kommun har lämnat in yttrande i ärendet och poängterar att lokaliseringen och trafiksäkerhetsriskerna är några av de största problemen med en deponi i Vråssered. Ett stort antal invånare är också kritiska till planerna.

- Tack alla som varit inblandade i att bilda opinion i frågan, engagerade invånare, tjänstepersoner och politiker, säger Alexander Abenius.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Västra Götalands län fattade sitt beslut om avslag på ansökan om deponi, fredagen den 2 juli. Den sammanfattande bedömningen är att den föreslagna lokaliseringen av deponin inte är förenlig med miljöbalkens allmänna hänsyns- och hushållningsregler. Beslutet kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. Företaget har fram till den 6 augusti att komma in med en överklagan.