Miljötillsyn i Gråbo industriområde

Publiceringsdatum : 2019-09-19

Under hösten kommer miljöenheten att göra tillsyn på mindre verksamheter i området i och kring Gråbo industriområde.

- Det är ett nytt arbetssätt som vi prövar, att göra riktad tillsyn inom ett specifikt geografiskt område. På så sätt blir vi synliga för verksamhetsutövare i kommunen, och det är också lättare för oss att lokalisera verksamheter som vi inte har känt till sedan tidigare, säger miljöinspektör Kristina Fihlman.

Just i Gråbo industriområde och däromkring finns det många verksamheter som inte har haft besök tidigare, och det är framförallt de som kommer att vara i fokus.

- Vi kommer att koncentrera oss på avfallshantering, det är ett område i miljöbalken som berör de flesta verksamheter och lagstiftningen kan vara lite snårig, så det kan vara bra att få stöd i att reda ut vad som gäller för just din verksamhet.

Avfallsområdet är viktigt av flera anledningar. Avfallsmängderna ökar, och behandlingen av avfall är en stor kostnad för samhället. Samtidigt är det också en resurs som går förlorad om avfall inte återanvänds eller materialåtervinns. Det avfall som ändå uppkommer måste behandlas på ett sätt så att det inte orsakar miljö- och hälsoproblem.

Miljöenheten har tillsyn över alla miljöfarliga verksamheter i kommunen, och beroende på hur hög risk verksamheten utgör får man besök olika ofta; 3-5 år mellan varje besök är ganska vanligt. Tillsynen bekostas av respektive verksamhetsutövare, enligt principen Polluter Pays Principle, ungefär förorenaren betalar. Det innebär att skattebetalarnas pengar inte ska täcka enskilda verksamhetsutövares kostnader, utan att de själva betalar för den tillsyn som krävs.

- Utöver tillsynen har vi också en rådgivande roll, där vi kan hjälpa till att tolka lagstiftning och ”översätta” vad det innebär för olika verksamheter. Grunden för vår verksamhet är att säkerställa en bättre livsmiljö både för dagens och framtidens invånare i Lerum.