Mycket höga betyg till Lerums trafiklärarutbildning

Publiceringsdatum : 2018-09-19

Myndigheten för yrkeshögskolan har genomfört en kvalitetsgranskning av utbildningen Trafiklärare i Lerum. Ansvarig utbildningsanordnare är Lerums kommun, Vuxenutbildningen.

Myndigheten bedömer att utbildningen uppfyller myndighetens fastställda kvalitetskriterier och har mycket hög kvalitet.

Nedan ur myndighetens bedömning:

”Nedan beskriver vi kortfattat kvalitetsgranskningens resultat. För att läsa en utförligare beskrivning och för att ta del av myndighetens hela bedömning, kan du läsa mer i Rapport efter kvalitetsgranskning som ligger i en bilaga till detta beslut.

Ledningsgruppens ledamöter har mycket god kunskap om de kompetensbehov som finns inom yrkesområdet och säkerställer en stark arbetslivsanknytning i utbildningens alla delar. Arbetslivsrepresentanterna är aktiva och engagerade i utbildningen och gästföreläser, deltar vid LIA-handledarutbildningar, bidrar med LIA-platser samt anställer från utbildningen. Ledningsgruppen arbetar effektivt och tar ansvar för utbildningens utveckling och systematiska kvalitetsarbete. Samverkan med LIA-platserna är mycket god. Strukturerad kontakt sker både före och efter kursen och anordnaren besöker alla LIA-platser under kursens gång, minst två gånger.

Utbildningens organisation och pedagogik ger de studerande mycket goda förutsättningar att nå utbildningens mål med branschanpassat upplägg, relevant utrustning och en genomtänkt struktur. Utbildningens pedagogik ger de studerande mycket goda förutsättningar att nå utbildningens mål med ett välplanerat pedagogiskt upplägg, gemensamt genomförande i ett kompetent och engagerat lärarlag och en tydlig progression. LIA är en väldigt väl fungerande del av utbildningen som knyter ihop det som de studerande lärt sig tidigare i utbildningen och ger dem en professionell trygghet inför det kommande arbetslivet. De personer som anlitas som LIA-handledare har rätt kompetens, vilket säkerställs genom tydliga rutiner, obligatorisk handledarträff där även studerande och ledningsgrupp deltar samt med ett omfattande program för LIA-besök där lärarna tydligt följer inte bara kursupplägg utan även den direkta handledningen.

Det finns ett mycket väl fungerande system för kvalitetsarbete som på ett noggrant sätt fångar upp alla berörda parters synpunkter på dess genomförande och som leder till åtgärder och förbättringar. Detta påvisas inte minst av den utveckling som utbildningen genomgått. Utbildningsanordnaren arbetar efter en värdegrund som utgår från jämställdhet, mångfald och likabehandling. Värdegrunds- och likabehandlingsfrågor hanteras som en integrerad del i utbildningen i form av bland annat enklare fallstudier med tillhörande diskussioner, föreläsningar av trafiklärare med diagnos och körlektioner med personer med funktionsnedsättningar.

Utbildningsanordnaren fyller tilldelade studieplatser, genomströmningen är god och en hög andel av de studerande avslutar utbildningen med examen.”