Nu fortsätter förvandlingen av Lerums centrum

Publiceringsdatum : 2018-03-12

Det händer mycket runt Lerums centrum nu och framöver. Vi förbereder för Resecentrum och för kommande utveckling av bostadsbyggnation och hela centrum.

Som vi tidigare har informerat har bilpoolsbilarna flyttat från parkeringen på Triangeltomten mittemot stationen, till parkeringshuset på Stationsvägen. Resterande parkeringsplatser vid Triangeltomten kommer att tas bort. Ytan behövs som uppställningsplats under tiden som renovering sker i byggnaden intill. Efter det kommer ytan att användas för busstrafik, när grundarbetena för resecentrum börjar. Korsningen Stationsvägen och Brovägen ska breddas, samtidigt görs mindre ledningsjobb utanför restaurang New York. Under arbetena kommer framkomligheten vara något begränsad.

I sommar startar ledningsarbetet på Adelstorpsvägen. Ett körfält kommer då att vara helt avstängt och trafiken kommer att ledas om. Flexlinjens hållplats kommer att flyttas till Stationsvägen under tiden.

Vi kommer att ta ner en del träd, som till viss del kommer ersättas med nya träd när arbetena är klara.

Kastanjen framför Tingshuset är en av de träd som påverkas. När det gäller kastanjen gick det för fort och vi har brustit i kommunikationen. Det brast internt där arbetet inte kommunicerades. Kastanjen togs ner i samband med att vi tog ner ett annat träd i närheten. Kastanjen framför Tingshuset bedömdes 2012 som friskt, men påverkat av ingrepp som grävning och väg. Trädet är utpekat som skyddsvärt, men är inte klassad som särskilt skyddsvärt träd enligt länsstyrelsen. Trädet står på så kallad prickad mark i detaljplanen. Det innebär att marken inte får bebyggas, men exempelvis vägar får anläggas. Det är ingen parkmark/naturmark. När vi tar bort viss växtlighet, som det här trädet, försöker vi kompensera det på olika sätt för att bevara den biologiska mångfalden. Vi kommer att plantera ny växtlighet på en annan plats. Kastanjen läggs i naturen så att den kan komma insekter och annan flora och fauna till del.

Projekteringen för gångbron över järnvägsspåren och för byggnaden resecentrum drivs av Lerums kommun, Trafikverket och Västtrafik. Planen är att resecentrum ska börja byggas hösten 2018.

Samtidigt pågår utveckling för att kunna bygga bostäder i Lerums centrum.

Du kan läsa mer om utvecklingen av resecentrum och Lerums centrum på länkarna under Mer information.