Ny lekplats vid Kring-Alles väg

Publiceringsdatum : 2017-11-07

Den gamla lekplatsen revs för att den var sliten. En ny håller på att byggas. Lerums kommun får en del frågor om planerna.

Lerums kommun får en del förfrågningar om vad som är på gång i grönområdet längs Kring-Alles väg i Lerum. Det har varit flera tankar om utvecklingen av marken och vi vill med denna nyhet försöka tydliggöra vad som är på gång.

Som vi tidigare informerat så undersökte Lerums kommun först om det var möjligt att bygga hyreslägenheter på fastigheten Hallsås 16:1, grönområdet vid Kring-Alles väg där den tidigare lekplatsen låg. Det är inte längre aktuellt.

Ny förskola

I området finns ett stort behov av förskoleplatser. Därför sa kommunstyrelsen den 31 maj 2017 ja till, och gav förvaltningen i uppdrag, att upprätta en ny detaljplan för del av Hallsås 16:1, för att undersöka möjligheten att bygga en ny förskola.

Detaljplanearbetet startar i höst. I detaljplaneprocessen ingår i vanlig ordning en samrådsrunda, efter det att planförslaget är framtaget. I samband med det går det att tycka till om förslaget. Planförslaget beräknas vara klart till våren.

Skydd vid pulkåkning

Lekplatsen på grönytan togs bort för att den var gammal, sliten och den uppfyllde inte EU-normerna. Vi vill inte bygga den nya lekplatsen på samma grönyta med tanke på att hela den ytan utreds för att bygga en ny förskola. Planområdet kommer med största sannolikhet innefatta hela utrymmet mellan Gunnar Wennerbergs väg och Kring-Alles väg. Risken finns annars att vi måste flytta lekplatsen senare.

En ny tillgänglighetsanpassad lekplats byggs just nu istället lite längre upp på Kring-Alles väg. Den nya lekplatsen planeras vara klar i mitten av november, beroende på vädret. Vi är medvetna om att backen bakom den nya lekplatsen används som pulkbacke. Parkenheten kommer att etablera däck vid lekplatsen för att säkra tryggheten vid pulkaåkning. Det finns en pulkabacke i närheten, cirka 200 meter från den nya lekplatsen. Backen ligger mellan Smedhagen, Baron Oxenstiernas väg och Richerts väg. Området brukar populärt kallas för Svampen.

Lekplatsen som finns inne i området tillhör samfälligheten, det är inte en kommunal lekplats riktad till allmänheten.

Vad menas med tillgänglighetsanpassad lekplats?

Att en lekplats är tillgänglighetsanpassad, betyder inte att den är rullstolsanpassad. Allmänna riktlinjer för en Tillgänglighetsanpassad lekplats: Det finns många olika former av funktionsnedsättningar: rörelse- eller orienteringsförmåga, nedsatt kognitiv förmåga och funktionsnedsättning på grund av psykisk sjukdom. Olika funktionsnedsättningar ställer olika krav på utemiljön som bör beaktas vid projektering av lekplatser. En väsentlig del av lekplatsens kommunikationsytor ska vara tillgängliga för alla. Tillgängligheten gäller i första hand för barn men även för deras föräldrar.”

Den kompisgunga som sätts på lekplatsen kan även ett barn som inte kan sitta själv och gunga, ligga i och gunga. Vid sandlådan finns även ett ”sandlådebord” där rullstol eller vagn kan placeras. Lekplatsen är i skarpa färger som även ska kunna hjälpa person med synnedsättning eller psykisk sjukdom att se kontraster.

Parkenheten har byggt flera lekplatser i samma storlek och de har blivit mycket populära, barnen kan fortfarande åka pulka bredvid lekplatsen och det finns fler pulkabackar i området. Vår förhoppning är att detta blir en bra mötesplats för boenden i området.

Hänsyn till markförhållanden

Vid placeringen av den nya lekplatsen har flera hänsyn tagits. Inte minst markförhållanden där bland annat dräneringsarbetet har gjorts så kostnadseffektivt som möjligt. Det betyder att vi har valt bästa möjliga markområde till lekplatsen, vi kan tyvärr inte flytta lekplatsen. Men vi gör åtgärder så pulkabacken blir så trygg som möjligt.

Ny allé

Utmed Kring Alles vägs östra sida kommer en lindallé etableras. Vi avvaktar med planteringen av allén fram tills att vi vet mer om hur det går med planarbetet för förskolan. Anledningen till att allén ska planteras är för att lindallén vid Lerums gymnasium ska fällas i och med idrottshallsbygget. Lerums kommun planerar att plantera den senast hösten 2019.