Nya medel ska hjälpa fiskens vandring upp i Säveån

Publiceringsdatum : 2020-09-30

Länsstyrelsen har valt att bifalla GöteborgsRegionens ansökan om 212 000 kronor för en förstudie kopplat till åtgärdande av vandringshinder i Säveåns avrinningsområde.

öring i vattenInom ramarna för projektet kommer GöeborgsRegionen att bygga vidare på det arbete som redan gjorts för att:

  • Avgränsa ett geografiskt område inom vilket vi närmare ska undersöka ett antal vandringshinder
  • Genom fältarbete och koordination med markägare identifiera vilka vandringshinder som är möjliga att åtgärda
  • Ge förslag på vilka hinder som hade varit lämpliga att åtgärda 

Projektet är tänkt att resultera i ett underlag för fortsatt arbete i Säveåns vattenråd och så småningom rendera i faktiska åtgärder för bättre konnektivitet (sammanhållande vattenväg) för framför alt lax, öring och ål, men även andra fiskarter. Hedefors har en modern och väl fungerande vandringsväg förbi kraftverket. I Jonsered finns en äldre anläggning. I Hillefors är det idag stopp för vandring vid kraftverk.