Nu förbättrar vi gång- och cykelstråken i kommunen!

Publiceringsdatum : 2015-05-18

Lerums kommun har fått statsbidrag för att öka trafiksäkerheten, främst för gående och cyklande. De genomgående cykelstråken kommer att få företräde i korsningar med biltrafik. Förhoppningen är att åtgärderna också ska stimulera till alternativa sätt att resa och transportera - som är också ett led i arbetet med Vision 2015, att bli Sveriges ledande miljökommun. I maj startar arbetena.

Upphöjd gång- och cykelbana

För att öka trafiksäkerheten och ge gående och cyklande företräde i korsningar med fordon höjs de genomgående gång- och cykelstråken upp mellan 5 och 10 cm i förhållande till körbanan. Gång- och cykelbanan markeras också tydligt genom att man lägger små-gatsten längs förhöjningen. I de fall cykelbanan går längs en huvudled, läggs cykelbanan intill huvudleden och skyltas med väjningsplikt för biltrafik från sidogator.

För att förbättra synligheten och tryggheten under den mörka årstiden kommer alla korsningar längs de genomgående cykelstråken att få speciell belysning. Dessutom ska de genomgående cykelstråken få ny och tydligare vägvisning. Nya skyltar kommer att sättas upp på ett 80-tal platser.

Med dessa åtgärder kommer det stora delar av cykelnätet att få en bra synbarhet, hög trafiksäkerhet och erbjuda god trygghet för dem som väljer cykeln – oavsett årstid.

40 km med start i maj

Åtgärderna ska göras i samtliga kommundelar, längs gång- och cykelhuvudnätet på en längd av ca 40km. På dessa sträckor finns ca 90 korsningar mellan gång- och cykelbana och vägtrafik.

Arbetet startar i slutet av maj månad, längs Aspenäsvägen, Strandvägen och Seatons Allé i Lerum. Dessa vägar kommer samtidigt att skyltas som huvudleder, vilket innebär att trafiken från anslutande gator lämnar företräde för all trafik på huvudleden.

Under 2015 kommer också Häradsvägen i Lerum och Södra vägen i Floda att få en ny gång- och cykelbana I Gråbo kommer Lundbyvägens gång- och cykelbana också att förändras så att cykeltrafiken får prioritet i korsningarna.

Tre års arbete

Arbetet kommer att pågå under tre års tid, 2015-17. Byggkostnaden för korsningarna beräknas till totalt 6,8 miljoner kronor och skyltningen beräknas kosta ca 800 000 kr. Kommunen har fått statsbidrag, med 50% av kostnaden för år 2015. Vi hoppas få möjlighet till statsbidrag även 2016-17 så att åtgärderna ska kunna slutföras som planerat till år 2017. Med statsbidrag skulle kommunens totala kostnad för genomförandet bli 3,8 miljoner kronor.