Nytt naturvårdsprogram i kommunen

Publiceringsdatum : 2021-02-01

Kommunstyrelsen beslutade den 16 december 2020 att anta ett uppdaterat naturvårdsprogram för Lerums kommun för åren 2021-2025.

Programmet beskriver mål och vision för kommunens naturvårdsarbete, riktlinjer för hänsyn till natur- och friluftsvärden i samband med exploatering samt åtgärder som kommunen åtagit sig att genomföra för att nå målen.

Nytt i programmet är bland annat att riktlinjerna för hänsyn till natur- och friluftsvärden i samband med exploatering är reviderade. Till exempel har det tillkommit riktlinjer för försiktighetsåtgärder vid förekomst av invasiva arter samt hänsyn till fler ekosystemtjänster än biologisk mångfald och friluftsliv. Åtgärdsplanen för 2021-2025 har uppdaterats med nya åtgärder. Programmet har också uppdaterats med nya lokala miljömål för Ett rikt växt- och djurliv samt Rekreation.

Lerums kommun vill passa på att tacka de föreningar och organisationer som lämnade värdefulla synpunkter på programmet vid remissen under våren 2020.

Klicka här för att läsa naturvårdsprogrammet.