Öppna jämförelser – grundskola 2017

Publiceringsdatum : 2017-12-12

Idag publicerar Sveriges kommuner och Landsting (SKL) sin rapport ”Öppna jämförelser – grundskola 2017”. Denna grundar sig ett antal olika jämförelser av resultat mellan Sveriges kommuner.

Lerums skolor uppvisar flera stigande och goda resultat, men det finns också utvecklingsområden som vi behöver arbeta mer med.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 stiger och så gör även andelen elever i årskurs 9 som får betyg i alla ämnen. Behörigheten till gymnasiet sjunker något, men fortfarande är det en större andel elever i Lerums kommun som blir behöriga till ett nationellt program på gymnasiet än i riket som helhet.

I jämförelsen redovisas även resultat från Skolinspektionens elevenkät från 2016. Tydligt i denna är att elever i årskurs 5 och 9 i Lerums kommun är trygga i sina skolor. På dessa frågor placerar sig Lerums kommun högt.

De resultat där Lerums kommun inte placerar sig så bra som vi skulle önska är de där våra resultat jämförs med det som kallas ”modellberäknade värden”. Dessa bygger på beräkningar på vilka resultat som skulle kunna förväntas utifrån elevernas socioekonomiska bakgrund. Lerums kommun är en kommun med goda förutsättningar och i förhållande till dessa når vi inte de resultat som vi skulle önska. Målet för utvecklingsarbetet i grundskolan är tydligt, att långsiktigt höja kunskapsresultaten i årskurs 9. För att göra detta krävs stora insatser som behöver pågå under lång tid. Arbetet har bedrivits under ett antal år och vi ser med tillfredsställelse på de resultat som stiger. De resultat som inte är tillräckligt bra föranleder oss att fokusera ytterligare på det som måste göras för att långsiktigt kunna nå högre resultat. I grunden bedömer vi att vi redan idag har skolor som bedriver en utbildning av god kvalitet och vi är stolta över det arbete som bedrivs varje dag i våra verksamheter.

Under de senaste åren har en hel del förändringar gjorts i hur man mäter kunskapsresultaten i grundskolan. Bland annat har det gjorts förändringar i hur meritvärdet i årskurs 9 beräknas och hur nyinvandrade elever räknas med när resultaten tas fram. Ovanstående analyser bygger på de resultat som valts ut som indikatorer i Sektor lärandes systematiska kvalitetsarbete och som bedöms vara de som ger bäst möjligheter att följa resultatutvecklingen över tid.