Passa på att få hjälp att anlägga en våtmark

Publiceringsdatum : 2018-07-02

Lerums kommun har som mål att anlägga tre våtmarker inom Leråns och Lärjeåns avrinningsområden. Du som har jordbruksmark inom dessa områden kan nu få hjälp att anlägga en våtmark på din fastighet.

våtmarkVåtmarker är viktiga i landskapet. De fungerar som naturliga reningsverk för vattnet och har mycket stor betydelse för växt- och djurlivet. De kan också fungera som buffertmagasin och minska risken för översvämningar längre nedströms. Stora delar av våtmarkerna i Sverige har försvunnit under de senaste 200 åren. Detta betyder att en stor mängd näringsämnen som kunde renats i våtmarker når våra vattendrag, sjöar och till slut havet. Där leder det till övergödning och syrefria bottnar. Inom kommunen söker vi därför efter markägare som är intresserade av att anlägga våtmarker.

Hur kan en våtmark fungera som reningsverk?

Man kan säga att en våtmark fungerar som ett filter för växtnäringsämnen som fosfor och kväve. Hur effektiv reningen är beror på hur mycket näringsämnen som kommer till våtmarken, hur länge vattnet stannar och hur mycket växter som finns i våtmarken.

Våtmarker är bra för den biologiska mångfalden

Det finns många arter som gynnas av att det anläggs våtmarker. Det gäller till exempel musslor, snäckor, insekter, grodor, paddor och salamandrar. Det finns också många fåglar som använder de anlagda våtmarkerna i odlingslandskapet. Dessutom får vi människor både en rikare naturupplevelse och hjälp med att jämna ut vattenflöden.

Är du intresserad av att anlägga en våtmark på dina marker?

Under sommaren kommer Lerums kommun att göra en utredning om möjliga platser för våtmarker, inom Leråns och Lärjeåns avrinningsområden. Lerån och Lärjeån är hårt belastade av näringsämnen och därför är dessa områden prioriterade. Inom området prioriteras placeringarna utifrån bland annat näringsretention, biologisk mångfald och reglering av höga vattenflöden. Kommunen ska sedan söka LONA-bidrag för anläggande av våtmarker på lämpliga platser. Kommunen kommer att stå för den del av anläggningskostnaden som inte täcks av LONA-bidrag.

Du som markägare har nu en möjlighet att få en våtmark på din mark finansierad. Senare i år när utredningen är färdig, kommer vi att kalla er markägare till ett informationsmöte. Men om du redan nu är intresserad av att diskutera möjliga placeringar är du varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakta Miljöenheten

Gunilla Rådman  
Miljöinspektör  
0302-52 15 72
gunilla.radman@lerum.se

Åsa Bergsten
Naturvårdshandläggare
0302-52 14 70
asa.bergsten@lerum.se