Pilot Lerum vill rädda liv i äldres hem

Publiceringsdatum : 2021-09-09

Målet med Pilot Lerum, med fokus på individanpassat brandskydd, är att förebygga bränder hos personer som får vård i hemmet genom att installera tekniska brandskyddshjälpmedel.

Statistiken talar sitt tydliga språk: Risken att dö i brand stiger drastiskt vid 85. Allra farligast är det för de äldre som röker. De äldre blir också allt fler och bor hemma allt längre. Brandsäkerheten regleras av Lagen om skydd mot olyckor vilket innebär att brandskyddet skiljer sig enormt om vården ges i brukarens privata hem eller om brukaren är boende på ett äldreboende.

Den som bor på ett äldreboende har tillsyn av personal dygnets alla timmar och det brandtekniska skyddet är ofta gott. I Lerums kommun har alla äldreboenden automatiskt brandlarm till räddningstjänsten vilket är ett krav. Personer som får hjälp i hemmet har inte alls samma lagstadgade brandskydd där fastighetsägaren ofta är personen själv. Pilotprojektet i Lerum försöker nu åtgärda dessa brister.

- Om Pilot Lerum leder till minskat antal bränder hos en redan utsatt riskgrupp, så har vi lyckats. Det blir verkstad när vi är flera som samverkar för att utveckla brandskyddet för äldre i deras hem, säger Christan Lööf, brandskyddssamordnare och projektledare.

I arbetet är det centralt att få uppgift om vilka som är särskilt riskutsatta för brand i hemmet, så att eventuella åtgärder kan vidtas. Christian tar här hjälp av hemtjänstpersonal för att finna personer som kan vara i riskzonen. Personal inom hemtjänsten får en checklista som ett stöd i att hitta brandrisker.

- Tillsammans med personalen och i samtycke med brukaren kommer vi göra den slutgiltiga riskbedömningen på plats, som kommer ligga till grund för de åtgärder som behöver ingå i bostaden.

Hjälpmedel, som Christian köper in och installerar i de äldres hem, är bland annat portabel sprinkler, brandsläckare, flamskyddat rökförkläde, förstärkt brandvarnare och spisvakt.

- Inom ramen för projektet kan vi bland annat installera rökdetektorer kopplade till kommunens trygghetslarm.

Brandskyddsföreningen Väst finansierar projektet med 100 000 kronor och ansvarar för uppföljning, resultat och effekt av projektet. Brandforskare Marcus Runefors vid avdelningen för brandteknik, Lunds universitet är informerad om projektet.