Pilotanläggning för provinfiltration i Gråbo grustäkt

Publiceringsdatum : 2021-02-03

Vi kommer att undersöka möjligheten att anlägga en grundvattentäkt med konstgjord infiltration i den gamla grustäkten i Gråbo. I vår utförs en rad borrningar för grundvattenrör och brunnar. Till hösten görs infiltrationsförsök.

Lerums kommun behöver en reservvattentäkt för att säkra framtidens dricksvatten. Gråbodeltat är en stor bildning som består av grus och sand som har pekats ut som ett viktigt regionalt grundvattenmagasin.

Provinfiltrationen innebär att vatten från grundvattenbrunnar pumpas i ledningar till i olika delar av grustäkten, där vattnet släpps ut på markytan och tillåts infiltrera, rinna ner i marken. Ett kontrollprogram kommer att tas fram för att noga följa upp hur undersökningarna påverkar grundvattennivåerna i och runt Gråbodeltat. 

Målsättningen är att anläggningen ska användas för både Lerums och Göteborgs vattenförsörjning. Om kapaciteten är lägre kan det ändå vara intressant, men då enbart för vår egen kommun. Resultatet från provinfiltrationen kommer att vara avgörande för hur stor vattentäkt som kan anläggas.

Projekt pilotanläggning för provinfiltration genomförs tillsammans med Göteborgs stad, Kretslopp och vatten. Upphandlad konsult är Sweco Environment AB.

Läs mer om arbetet och tidplan på vår webbsida om Gråbo reservvattentäkt.