Resecentrums byggstart ändras till 2023

Publiceringsdatum : 2019-07-01

Att öka kapaciteten på järnvägen är ett prioriterat riksintresse. Trafikverket ska bygga ut Lerums station med start augusti 2022. Då planerade Resecentrum inte hinner bli klart innan dess – läggs byggstart efter spårutbyggnaden till oktober 2023 istället för planerade 2019.

Trafikverket ska i Lerum bygga ett nytt fjärde spår mellan befintlig järnväg och E20, samt kompletterande ombyggnad av stationsområdet så att alla stannande tåg trafikerar mittplattformen. De genomgående tågen kan då passera på de två yttersta spåren. Satsningen i Lerum är en av Trafikverkets punktinsatser på sträckan Göteborg-Skövde. Målet är att fler tåg ska kunna trafikera banan särskilt under tider med hög trafik, samt att öka effektiviteten och driftssäkerheten.

- Vi har, sedan Trafikverket meddelade att de satsar på ett förbigångsspår i Lerum i stället för Floda, haft ambitionen att bygga Resecentrum innan Trafikverket startar sitt arbete. Men vi måste vara realistiska och ser nu att det inte är möjligt att hinna med det. Det är mycket som påverkar detta projekt och vi behöver göra vissa tidkrävande åtgärder innan byggnationen kan starta, inte minst stabiliseringen av markområden vid Säveån. Tidplanen har därför behövt arbetas om så att vi gör saker i rätt ordning och får med helheten. I detta involveras även parkeringsfrågorna, säger Annika Sjöberg, chef Sektor samhällsbyggnad i Lerums kommun.

Men Resecentrum har det planerats för i över ett decennium. Varför har det tagit sådan tid?

- Att bygga ett Resecentrum med pågående kollektiv-, pendel- och centrumtrafik är komplext med flera aktörer inblandade. Dessutom har stabiliseringsåtgärderna för att förhindra rasrisk fått ökad prioritet de senaste två åren. Med det sagt kan vi även konstatera att kommunens arbete inte varit helt tillfredsställande. Likt andra kommuner i regionen har vi haft en relativt stort personalomsättning, rekryteringsproblem och samtidigt fler pågående detaljplaner och projekt. Nu gör vi en ordentlig genomlysning av projekt Resecentrum i det större sammanhanget, tar nytag och kan i lugn och ro förbereda oss inför byggstart under senare delen av 2023 med invigning 2025. 

Resecentrum är betydelsefullt för centrumutvecklingen i Lerum som ett nav för flöden av människor, ett värdefullt tillskott av kontorslokaler och en byggnad som bidrar till ökad stadsmässighet. Västfastigheter och Västtrafik är fortsatt mycket engagerade och positivt inställda till fortsatt samarbete med kommunen med den nya tidplanen.