Samrådsmöte om ny detaljplan vid Bäckamaden

Publiceringsdatum : 2019-08-22

Välkommen till samrådsmöte onsdag 28 augusti klockan 18 i Ljungviksskolans matsal i Gråbo. Berörda sakägare har fram till 13 september på sig att skriftligt yttra sig om förslaget.

Planområdet är beläget söder om Ljungviksskolan i Gråbo. Förslaget innebär att marken söder om Ljungviksskolan bebyggs. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten till byggnation av cirka 220 bostäder i form av flerfamiljshus, parhus, radhus och kedjehus samt en förskola. Planarbetet ska även pröva om det finns framtida behov för och möjlighet reservera ytterligare mark för skolgård och parkering i anslutning till Ljungviksskolan.

flygbild över Bäckamaden i GråboDetaljplanen är exploatörsdriven, det vill säga ett samarbete mellan Lerums kommun och parterna GBJ bygg AB och Boklok Housing AB. En privat fastighetsägare önskar också exploatera en del av sin fastighet i detta planarbete.

Inbjudna till samrådet är kända sakägare samt kända bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget. Ingen anmälan behövs. Allmänheten är även välkommen att närvara.

Klicka här för att läsa samrådshandlingar. 

Lämna in synpunkter

Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligt senast 13 september 2019, till kommun@lerum.se eller i brev till Lerums kommun, Sektor Samhällsbyggnad, Planenheten, 443 80 Lerum.