Lerum uppmärksammar internationella kvinnodagen 8 mars

Publiceringsdatum : 2018-03-08

Lerums kommun flaggar på internationella kvinnodagen för att uppmärksamma kvinnors bristande rättigheter och ojämställdhet i samhället. Vill du veta varför internationella kvinnodagen firas just 8 mars? Lär om historien bakom kvinnodagen, ta del av jämställdhetsarbetet i Lerums kommun och upptäck några viktiga årtal i svensk jämställdhetshistoria.

Sverige lyfts ofta som ett land som ligger i framkant vad gäller jämställdhet. Men det finns ändå en hel del kvar att göra för att uppnå lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter mellan kvinnor och män.

Lerums jämställdhetsarbete

Lerums kommun arbetar utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen för jämställdhet. Kommunfullmäktige undertecknade år 2010 CEMR-deklarationen - Den Europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Lerums kommun har därmed åtagit sig att bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete inom all kommunal verksamhet för att uppnå jämställdhet för invånarna. Målsättningen med Lerums jämställdhetsarbete är att säkerställa en jämställd service till kommunens invånare, brukare och kunder. Det sker genom att kommunen fokuserar på:

 • Likvärdigt bemötande.
 • Likvärdig fördelning av resurser.
 • Likvärdig myndighetsutövning.

I Lerum pågår just nu ett arbete med att se över den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet. Förvaltningen ser över hur pass integrerat jämställdhetsperspektivet är i verksamheterna, och kartlägger statusen i Lerum utifrån de jämställdhetspolitiska målen.

Den 10 april släpps "Jämställdhetskartan", en kartläggning av alla kommuner i Västra Götaland. Jämställdhetskartan innehåller resultat kring könsfördelning inom privat-, kommunal- och ideell sektor. Senare i år kommer resultatet redovisas i Kommunfullmäktige.

Kvinnors rättigheter uppmärksammas globalt

Internationella kvinnodagen den 8 mars har sitt ursprung i den tidiga arbetarrörelsen i Europa vid tiden före första världskriget. Förslaget till en internationell kvinnodag presenterades vid en internationell socialistisk kvinnokonferens i Köpenhamn 1910. Tanken var att lyfta fram kraven på kvinnlig rösträtt liksom kvinnorörelsen. De följande åren firades dagen – bland annat i Sverige – på olika vårddatum. Vid förenta nationernas första internationella kvinnokonferens i Mexiko 1975 togs initiativ till att införa en gemensam kvinnodag. Sedan 1978 finns 8 mars med som internationell kvinnodag på FN:s lista över högtidsdagar.

Arbetet har sitt ursprung i den tidiga kvinnorörelsen

Arbetet för kvinnors rättigheter och för jämställdhet bottnar i den tidiga kvinnorörelsen, vars situation såg annorlunda ut än vad den gör idag. Fram till förra seklet hade kvinnor ytterst få lagstadgade rättigheter. I Sverige hade till exempel män fram till 1864 laglig rätt att aga sin hustru, och först 1872 fick kvinnor rätt att själva bestämma vem de ville gifta sig med. Rösträtten är historiskt sett en av kvinnorörelsens stora frågor. 1919 beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män. 1921 hölls det första valet där kvinnor fick rösta.

Kampen för kvinnors rättigheter inom familjen och äktenskapet har gått hand i hand med kampen för att få ta plats i arbetsliv och i politiken. Arbetet för att möjliggöra för kvinnor att leva sina liv som de vill, utan att begränsas av sitt kön, är fortfarande aktuellt.

Viktiga årtal i jämställdhetens historia

Nedan kan du läsa om några viktiga årtal i arbetet för kvinnors rättigheter i Sverige. Du hittar fler händelser beskrivna i KvinnSams uttömmande lista över viktiga årtal för jämställdhet under Mer information längre ner på sidan.

 • 1842 - Obligatorisk folkskola införs för kvinnor och män.
 • 1845- Lika arvsrätt för kvinnor och män införs.
 • 1846 - Ogifta kvinnor (änkor, frånskilda) tillåts att arbeta inom hantverk och handel.
 • 1853 - Kvinnor får rätt att undervisa i de mindre folkskolorna.
 • 1858 - Ogift kvinna som fyllt 25 år får rätt att efter anmälan hos domstol bli myndig.
 • 1864 - Mannen förlorar laglig rätt att aga sin hustru.
 • 1872 - Kvinnor får själv bestämma vem de ska gifta sig med.
 • 1901 - Rätt till ledighet utan lön vid barnsbörd.
 • 1919 - Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdag
 • 1921 - Första valet hålls där kvinnor får rösta.
 • 1927 - Genom en ny skolreform öppnas statliga läroverk för flickor på samma villkor som för pojkar.
 • 1944 - Homosexualitet avkriminaliseras i Sverige.
 • 1946 - Rätt till lika lön inom alla statliga tjänster (utom präst- och militärtjänster).
 • 1960 - Införs lika lön för lika arbete för kvinnor och män.
 • 1974 - Föräldrar får rätt att dela på ledigheten vid barns födelse genom att föräldraförsäkring införs.
 • 1975 - Ny abortlag införs. Kvinnan bestämmer själv om abort till och med 18:e havandeskapsveckan.
 • 1979 - Småbarnsföräldrar får rätt till sex timmars arbetsdag. Homosexualitet klassas inte längre som sjukdom. Kvinnokonventionen antas av FN.
 • 1980 - Lag mot könsdiskriminering i arbetslivet införs.
 • 1982 - Förbud mot pornografiska föreställningar på offentlig plats.
 • 1989 - Alla yrken öppna för kvinnor - även inom försvaret.
 • 1991 - Jämställdhetslagen kommer till: syftar till att utjämna och förhindra skillnader i löner och andra anställningsvillkor, där arbetsgivaren ska arbeta målinriktat för att främja jämställdheten i arbetslivet (ersätter lagen från 1979).
 • 1994 - Lag om registrerat partnerskap mellan två personer av samma kön.
 • 1995 - Den så kallade pappamånaden införs i föräldraförsäkringen.
 • 1998 - Lag om förbud mot köp av sexuella tjänster.
 • 1998 - Lagen om kvinnofrid träder i kraft.
 • 2006 - Riksdagen beslutar att det övergripande målet för svensk jämnställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.
 • 2009 - Genom ändringar i äktenskapsbalken blir det möjligt för två personer av samma kön att ingå äktenskap.
 • 2011 - Sverige undertecknar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpande av våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
 • 2013 - Tvångssteriliseringar vid könskorrigering blir olagligt i Sverige.
 • 2015 - Regeringen beslutade hösten 2015 att öronmärka ytterligare en månad med föräldrapenning för den ena föräldern. Det innebär att det numera är 90 dagar reserverade åt vardera förälder.
 • 2017 - Hashtagen #metoo, eller #MeToo, från engelskans "me too" för "jag också", skapades i sociala medier för att uppmärksamma hur omfattande sexuella trakasserier är mot kvinnor.
 • 2017 - Regeringen lägger fram förslag om samtyckeslag.
 • 2018 - Jämställdhetsmyndigheten öppnar i Göteborg.
 • 2018 - Regeringen genomför en flerårig satsning mot hedersrelaterat våld och förtryck. Satsningen genomförs som ett led i den nationella jämställdhetsstrategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.