Skötsel av parkytorna längs Säveån i Lerums centrum

Publiceringsdatum : 2019-05-31

Parkskötseln längs Säveån syftar dels till att tillgängliggöra årummet för besökare, dels till att förbättra förutsättningarna för växt- och djurlivet i och längs Säveån.

Kommunen har justerat skötseln på vissa platser längs ån mellan Aspen och järnvägsbron, så att en del ytor numera sköts med tydligare naturvårdssyfte. Det innebär att vissa gräsytor fortsatt klipps för att skapa trivsamma platser längs ån, medan andra ytor, framförallt åns närmaste kantzon, lämnas fria från klippning och gallring för att tillåta en naturlig uppkomst av buskar och träd. På så sätt kan vi stärka naturvärdena i området, samtidigt som det finns många platser som är tillgängliga för besökare.

Säveån har mycket höga naturvärden som är knutna till både vattnet och till kantzonen med träd och buskar längs ån. Ån är bland annat livsmiljö för säveålax, som är en genetiskt unik laxstam som funnits i Säveån sedan mycket lång tid tillbaka. Säveån är utpekad som riksintresse för naturvård och vissa delar av ån ingår i EU:s bevarandeområde Natura 2000. Att bevara ån och att skapa förutsättningar för dess växt- och djurliv är därför inte enbart av intresse för kommunen.

Åns kantzon, det vill säga landområdet närmast ån, har stor betydelse för ån som livsmiljö. Träd och buskar hjälper bland annat till att skugga vattnet, minska risken för erosion och rena dagvattnet innan det når ån.