Skredåtgärder för ett robust samhälle

Publiceringsdatum : 2020-10-13

För att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle arbetar Lerums kommun med att klimatanpassa nya detaljplaner och sedan förra året planeras och genomförs stabilitetsåtgärder för att minska skredrisken i utsatta områden.

Det är inte för inte som Lerum heter som det gör. Leran är nyckfull och måste tas hänsyn till när samhället ska utvecklas och förtätas.

I mars 2020 blev de första åtgärderna färdigställda i området nedanför Lerums kyrka klara. Ett lyckat samverkansprojekt där Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gick in som majoritetsfinansiär för att skydda befintlig bebyggelse.

I våras utfördes även stabiliseringsåtgärder vid Eklövsvägen i Rydsberg och förstärkningsarbeten på Wamme Bro. Näst på tur står åtgärder i centrala Lerum längs med Säveån, från Järnvägsbron till Häradsbron. I höst genomförs geoteknisk undersökning som i vinter ska leda fram till åtgärdsförslag i centrala Lerum, nedströms järnvägsbron. Kommunen kommer att ansöka om dispens från vattendom för att kunna sätta igång med vattenverksamhet sommaren 2021. Arbete i Säveån får endast göras från mitten av juli till mitten av september.

- Vi tar ett större grepp om åtgärderna och jobbar nu systematiskt i rätt ordning för att säkerställa en robust och hållbar samhällsutveckling. Vi ska säkra befintlig och ny bebyggelse men även övriga värden som hur vi på bästa sätt hanterar dagvattenutmaningarna. Detta med ett Natura 2000-klassat Säveån med kraftiga vattenflöden som utgångspunkt, säger geotekniker Cecilia Ahl.