Statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Publiceringsdatum : 2019-10-02

För tredje året har Lerums kommun, liksom alla Sveriges kommuner, möjlighet att söka statsbidrag för att skapa en likvärdig skola.

2018 införde regeringen ett statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan som fördelas med hänsyn till antalet elever och elevernas socioekonomiska bakgrund. Då avsattes 1 miljard kronor och 2019 avsattes 3,5 miljarder kronor. I budgetpropositionen för 2020 förstärker regeringen det statliga stödet för stärkt likvärdighet ytterligare. Under 2020 satsas 4,9 miljarder kronor och från och med 2021 beräknas bidraget uppgå till 6,2 miljarder kronor per år.

- Vi kommer även att söka för 2020. Vi vet inte förrän i mars 2020 om vi får utnyttja hela beloppet för 2019, då rekvirering av statsbidraget innebär att elevpengen inte får minska. Vi följer det noga hela tiden. Samma kommer att gälla 2020 som vi vet i dagsläget, säger Ann Blom, Sektorchef för lärande i Lerums kommun.

Statsbidraget ska användas till utökade eller nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen och grundskolan. Kommunerna avgör själva vilka insatser de vill satsa på.

- I Lerum har vi under 2018 och 2019 valt att använda statsbidraget till två områden. Det första området är att vi skapar en så kallade resursskola för elever i behov av en mycket anpassad och tillgänglig lärmiljö. Lindénska skolan kommer att ligga i Stenkullen och startar under höstterminen med ett tjugotal elever fördelade över tre klasser, säger Per Röjfors, Chef för elevhälsa och utveckling i Lerums kommun.

Skolans personal har under september haft några veckors fortbildning och kommer nu att påbörja inskolningsarbetet för eleverna tillsammans med den personal där eleven går idag.

- Skolan kommer att ha ett samarbete med den närliggande grundskolan Stenkulan. Tillsammans med Enheten för elevhälsa och utveckling kommer Lindénska skolan också att fungera som ett kompetenscentrum i kommunen när det gäller undervisning och anpassningar för denna målgrupp säger Emilie Torbjörnsdotter, rektor för nystartade resursskolan.

Det andra området innebär att Lerums kommun, via stödenheten Elevhälsa och utveckling, fortsätter med att utveckla stödet till grundskolorna genom att erbjuda kompetenshöjande utbildningar och insatser till Sektor lärandes medarbetare.

På Elevhälsa och utveckling arbetar utvecklingsledare, skola-arbetslivsutvecklare, logoped, specialpedagog och coacher i team för att möta enheternas uttryckta behov identifierat i det systematiska kvalitetsarbetet.

Fakta statsbidraget

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan. Huvudmannen ansvarar själv för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen.

Ett villkor för statsbidraget är att huvudmannen ska ta fram en plan där det framgår vilka insatser som huvudmannen planerar för den period bidragsomgången gäller för.

Statsbidraget får inte användas till att minska de egna kostnaderna för förskoleklass och grundskola”

Källa: Skolverket.

Klicka här för mer information om statsbidraget på Skolverkets webbplats.