Stoppa planerade deponin i Vråssered

Publiceringsdatum : 2020-07-01

Dra tillbaka förslaget att upprätta en deponering av schaktmassor i Vråssered, säger en enig kommunstyrelse i Lerums kommun. Placeringen är direkt olämplig och trafikfarlig. Det saknas en utredning om hur den och transporterna dit påverkar Lerum.

Det pågår många infrastrukturprojekt och bostadsbyggnationer i Göteborgs Stad. Mängder av schakt-, sten- och lermassor behöver transporteras bort. Företaget Massoptimering Väst AB söker tillstånd för att anlägga en deponi i Vråssered, nära gränsen till Lerums kommun, mellan Olofstorp och Lerum.

Bolaget räknar med att deponera cirka tre miljoner ton schaktmassor under 20 års tid. Det kan i värsta fall innebära 80 tunga transporter per dag, majoriteten tunga lastbilar med släp, som kommer att köra genom centrala Lerum och vidare ut på Olofstorpsvägen.

- Det är direkt olämpligt att mängder av tunga lastbilar dagligen kommer att köra igenom Lerum. De kommer att köra i tät bebyggelse och nära skolor, säger politikerna i Lerums kommun.

Kommunens miljöenhet bedömer att den föreslagna transportvägen innebär risk för ett ökat antal trafikolyckor.

- Olofstorpsvägen klarar inte av ett tillskott på 80 lastbilar per dygn, det skulle vara en katastrof för trafiksäkerheten. Vägsträckan saknar vägren och trafikeras av cyklister, långsamtgående fordon och barn som väntar på bussen vid vägkanten, säger Lerum kommuns politiker.

I ansökan saknas det en utredning om vibrationer, buller och stabilitet. Häradsbron är från 1958 och det är osäkert om den tål en ökad mängd tung trafik. Stabiliteten runt bron är otillfredsställande och tillsammans med brons ålder uppstår en säkerhetsrisk. Det finns även andra uppenbara brister i ansökan.

- De skriver att det finns ett trafikmot vid E20 vid Aspedalens station, vilket det inte gör. De skriver att hastigheten förbi Torpskolan och Vattenpalatset är 50 km/h, men där är det en hastighetsbegränsning på 30 km/tim och upphöjda gångpassager, säger kommunens politiker.

Kommunstyrelsen i Lerums kommun är enig om att en deponi för schaktmassor i Vråssered är direkt olämplig. Påverkan på människors hälsa och miljön är för stor.

Alexander Abenius (M), Lill Jansson (L), Per-Eric Börjesson (C), Christian Eberstein (KD), Renée Bengtsson (S), Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP), Anette Holgersson (V), Per Hassel (SD)