Ta hand om ditt trädgårdsavfall

Publiceringsdatum : 2020-05-06

Miljöenheten får just nu ta emot många klagomål om att trädgårdsavfall slängs i naturen och på annans mark. Att slänga avfall i naturen skadar den naturliga växtligheten.

Det kan också innebära att invasiva arter sprids. Att en plats upplevs som ok att slänga på kan även leda till att även annat avfall slängs på platsen. 

Men det är enkelt att göra rätt. Trädgårdsavfall som gräsklipp, löv, barr, blast, gamla blommor och liknande går utmärkt att kompostera i den egna trädgården. Om du sönderdelar trädgårdsavfallet bryts det ner snabbare. Det finns olika modeller av kompostbehållare. Enklaste behållaren för trädgårdsavfall är en hemmasnickrad låda med glesa spjälor för lufttillförsel.

Hultet tar emot trädgårdsavfall

Ett annat sätt att bli av med sitt trädgårdsavfall, är att lämna det på återvinningscentralen Hultet, som tar emot komposterbart trädgårdsavfall. Har du Hultetkort så kan du fritt lämna upp till två kubikmeter 20 gånger per år.

Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåtet

Det är inte tillåtet att elda trädgårdsavfall enligt miljöbalken. Eldning av trädgårdsavfall är inte tillåtet i Lerums kommun och orsakar ofta problem i tättbebyggda områden. Röken är ofta störande för närboende och människor med allergi och astma kan fara extra illa. Detta gäller alla fastigheter eftersom det inte finns beslut om några generella undantag i Lerums kommuns föreskrifter om avfallshantering.