Totalrenovering av Stora Lövsjöns dämme – gå inte på isen

Publiceringsdatum : 2019-02-05

Stora Lövsjön är av stor betydelse för Göteborgs Stads råvattenförsörjning som nödvattentäkt. Därför börjar nu arbetet med att stärka dämmet för framtiden.

I denna vecka kommer Göteborgs stads entreprenör att behöva sänka av ytnivån i sjön ned till en lägre nivå för att kunna gräva bort massor och gjuta fundament för den nya dammen som ska uppföras. Entreprenör kan inte gjuta med mera när sjövatten rinner in mellan spont och damm där arbetet ska utföras.

Om isen ligger på sjön kan det medföra en ökad risk för att isen brister till följd av att sjönivån kan påverkas av entreprenadarbetet. Allmänheten ska därmed inte beträda isen. Nu kommer avsänkningen ske långsamt så troligtvis kommer isen att anpassa sig efter det men Göteborgs stad vill ändå vara på den säkra sidan.

Läckaget genom dämmet har sedan föregående renovering ökat betydligt och torra somrar leder det till låg nivå i sjön. De låga nivåerna i sjön är negativa för ekologin, och för den kommunala badplatsen. På sikt finns även risk för dammras. Om dämmet brister helt skulle ungefär halva sjöns volym tömmas ut på mycket kort tid, med fara för allmänheten och risk för omfattande skador nedströms.

Entreprenadarbetet vid Stora Lövsjön innebär att:

  • Risken för dammras med potentiellt allvarliga konsekvenser nedströms minimeras.
  • Nödvatten från Stora Lövsjön kan i en allvarlig situation med brist på råvatten nyttjas för att fylla på Lärjeån. Lärjeån är nödvattentäkt för Göteborgs Stad. Vandringshindret som dämmet utgör kompenseras med en fiskväg/faunapassage
  • Den naturliga avrinningen från Stora Lövsjön återställs, vilket innebär att naturliga förhållanden återställs nedströms i bäcken och vidare i Lärjeån.

Idag ger läckaget i dämmet ett onaturligt högt flöde vid torrväder, vilket kan ha gynnat vissa arter nedströms och missgynnat andra. Den naturliga avrinningen ökar också tiden som fiskvägen fungerar samt kräver mindre underhåll. Sjöns vattennivå hålls uppe, vilket är gynnsamt för bland annat häckande storlom, bottenfaunan i sjön och för sjöns badplats.

Under entreprenaden kommer ny dammkropp uppföras samt fiskväg/faunapassage anläggas med mera.

Kontakt

Lisa Ahnoff: 031-368 27 15
Olof Bergstedt: 031-368 71 32

Göteborgs stad
Kretslopp och vatten