Vad händer på fullmäktigemötet 17 september?

Publiceringsdatum : 2020-09-07

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 17 september, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare). Mötet kommer också att livesändas från TV-monitor i Dergårdsteaterns foajé (med reservation för antal besökare).

Sammanträdet genomförs, enligt överenskommelse mellan partierna i fullmäktige, med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, för att minska risken för smittspridning. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering. Personal hjälper ledamöter och ersättare att komma tillrätta inför sammanträdet. Motioner och interpellationer tas upp som vanligt då borgfreden löpte ut 31 maj 2020.

Klicka här för information om fullmäktigemötet 17 september. 

Från agendan torsdag 17 september

Ansökan om ekonomisk hjälp av kommunen från RIA Hela människan

Lerums kommun har sedan 2017 ett avtal för idéburet offentligt partnerskap, IOP, med RIA – Hela människan Lerum. Kommunen ser att det finns ett behov av sociala insatser för målgruppen personer med missbruk som inte har biståndsbedömda öppna insatser. Med grund i verksamhetens betydelse för målgruppen, erhåller RIA ett årligt bidrag från kommunen om 150 000 kronor som utbetalas i januari. RIA bidrar med personal och lokalresurser. RIA Hela människan har ansökt om ett omedelbart ekonomiskt stöd på 720 000 kronor och om ett utökat årligt stöd på 750 000 kronor, genom ett tecknandet av ett nytt så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP). Kommunstyrelsen har berett ärendet och föreslår kommunfullmäktige besluta betala ut omedelbart stöd på 200 000 kronor. Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett framtida utökat IOP.

Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas grundläggande granskning 2019

Revisorerna önskar ett förtydligande vad gäller kommunstyrelsens arbete med att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer och hur uppsikten över kommunens bolag stämmer överens med kommunens riktlinjer för ägarstyrning. Kommunstyrelsen kommer att redovisa sitt svar på mötet.