Vad händer på fullmäktigemötet 19 november?

Publiceringsdatum : 2020-11-16

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Nästa offentliga möte är torsdag 19 november, i Dergårdsteatern klockan 18-22. Inget mingelfika inför detta möte.

På grund av rådande situation med covid-19 önskar kommunfullmäktige att allmänheten tar del av sammanträdet via webbsändningen. Anledningen är att minska risken för att sprida smitta. Kommunfullmäktige ber allmänheten att respektera detta. 

Du kan alltid se fullmäktigemötet live eller i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare). Mötet kommer också att livesändas från TV-monitor i Dergårdsteaterns foajé (med reservation för antal besökare).

Sammanträdet genomförs, enligt överenskommelse mellan partierna i fullmäktige, med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, för att minska risken för smittspridning. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distansering. Personal hjälper ledamöter och ersättare att komma tillrätta inför sammanträdet.

Klicka här för information om fullmäktigemötet 19 november.

Från agendan torsdag 19 november

Digital gästföreläsning för politikerna

Sammanträdet inleds klockan 18 med en digital gästföreläsning med Niclas Johansson från Sveriges kommuner och regioner, om kommunernas ekonomiska förutsättningar och utmaningar bland annat med tanke på rådande pandemi.

Detaljplan för Bäckamaden

Kommunfullmäktige ska ta beslut om detaljplan, genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal med mera för fastigheterna i området Bäckamaden i Gråbo. Detaljplanen möjliggör uppförande av cirka 210 bostäder och en förskola inom mark som i huvudsak ägs av Lerums kommun. Planen ger också möjlighet till fortsatt utveckling av Ljungviksskolan.

Motion om att starta utredning om ny våtmark i Hunsered

En motion i frågan är ställd av Erik Larsson (S) och Renée Bengtsson (S). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen. Hunsered ligger öster om Gråbo tätort.

Att anlägga våtmarker för rening ligger i linje med kommunens dagvattenstrategi och naturvårdsprogram. Både naturliga och anlagda våtmarker har många värdefulla funktioner som gör dem viktiga i landskapet. De fungerar som naturliga reningsverk för bland annat näringsämnen i vatten och har stor betydelse för växt- och djurliv. De kan också fungera som buffertmagasin och minska risken för översvämningar nedströms.