Kommunfullmäktige torsdag 21 november

Publiceringsdatum : 2019-11-18

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Det som beslutas där påverkar din vardag. Torsdagen 21 november hålls nästa möte i Dergårdsteatern klockan 18-22. Som vanligt är du välkommen att fika tillsammans med politikerna för att diskutera och ställa frågor 17.30-18.

Har du inte möjlighet att närvara på torsdag kan du alltid se fullmäktigemötet i efterhand på www.lerum.se/kfdirekt/ (fungerar bäst med Chrome som webbläsare).

Klicka här för att läsa all information om kommande möte.

Från agendan torsdag 21 november

Arbete mot bisysslor och jäv

De förtroendevalda revisorerna i Lerums kommun har granskat kommunens rutiner och riktlinjer för bisysslor och jäv. Syftet har varit att bedöma om kommunstyrelsen utarbetat tillfredställande rutiner och riktlinjer för att förebygga otillåtna bisysslor och jäv.

Utbyggnad av Björkhyddans förskola i Sjövik

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om eventuell utbyggnad av förskolan Björkhyddan i Sjövik.

Enklare och tydligare plantaxa

Kommunfullmäktige ska fatta beslut om ett förslag till ny plantaxa. Målet med revideringen är driftsbudget i balans, likabehandling och större tydlighet för kund.

Hur hantera platsbrist inom äldreomsorgen

Sara Jäderklint (S) har ställt en interpellation (en fråga till ansvarigt kommunalråd) angående brist på platser på korttidsboenden och platser på särskilda boenden inom äldreomsorgen. Svaret redovisas två dagar innan mötet på lerum.se/kallelserochprotokoll/. Alla i fullmäktige får diskutera frågan.