Vad var tanken bakom detta?

Publiceringsdatum : 2017-08-11

Med anledning av förväntat stort antal besökare till växtrumsplatsen vid Aspen var behovet av en säker övergång för oskyddade trafikanter vid Strandvägen stort och krävde en snabb insats då det var ont om tid före semesterperioden.

Förvaltningen gav entreprenör i uppdrag att ordna med en refug och att skapa en öppning i avbärarräcket så att Växtrumsplatsen blev tillgänglig.

Refugen har byggts för att skapa en bättre passage från gång och cykelbanan över till stranden och den växtrumsplats som anlades där under våren. Tidigare fanns en öppning i räcket längre söderut, men på grund av bro och träd var det inte möjligt att anlägga en refug här, varför öppning och passage flyttades något norrut. Nu behöver man bara passera ett körfält i taget, vilket är en trafiksäkerhetshöjande åtgärd i sig. I och med den ändrade linjeföringen så saktas hastigheten in något på de passerande bilarna. Åtgärden är en trafiksäkerhetshöjning av hur passagen såg ut tidigare (som var precis vid brons avslut).

Övergångsställe kan skapa en falsk trygghet

Anledningen till att man numera gör allt fler gångpassager istället för övergångsställen, är att det visat sig att övergångsställen inger en falsk trygghet för gående. Man tror sig vara säker på övergångsstället, men i realiteten är risken betydligt större att råka ut för en olycka där, än om man korsar gatan på ett annat ställe. Sedan lagen kom om att fordonsförare har väjningsplikt mot gående vid obevakade övergångsställen har olyckorna vid övergångsställena tyvärr inte minskat, snarare tvärtom. Detta beror bland annat på att vi som gående helt enkelt sänker vår uppmärksamhet och inte ser oss för lika mycket och lika noga som när vi korsar gatan på ett annat ställe.  Ett litet misstag kan alltså få allvarliga konsekvenser. Med gångpassager ökar den verkliga säkerheten eftersom bilister och gående måste samspela, söka ögonkontakt när det är möjligt och ta hänsyn till varandra.

Tyvärr kan vi nu konstatera att anläggningen lämnades i ett halvfärdigt skick i samband med semestern och har till och med skapat några lindriga incidenter vilket vi verkligen beklagar. Att man parkerat i fickan är olyckligt. Skyltningen som tillåter detta har tagits bort, och eftersom Strandvägen är huvudled är det inte tillåtet att parkera här.

Vi har nu kontaktat entreprenören som kommer att färdigställa med linjemålning (15 augusti) vilket kommer att skapa en tydlig köranvisning. När anläggningen är färdigställd och i bruk planerar vi en utvärdering.