En blogg om kommunen

Vill du veta vad som händer i kommunen? Följ bloggen och håll dig uppdaterad om vad som händer här och i vår omvärld. Du kan få tips på saker som händer här och där och även på sånt som du själv kan delta i. Ansvarar för bloggen gör utvecklingsenheten.


Resan mot ökad sysselsättning inom äldreomsorg - blogginlägg feb 2017

Lerums kommun har påbörjat en resa för att kunna erbjuda all personal inom hemtjänst och särskilt boende heltidstjänster. Det är ett arbete som tar tid, men som också siktar på en bättre verksamhet för personal och brukare.

I dagsläget är den genomsnittliga sysselsättningsgraden runt 84 procent inom äldreomsorgen, med en variation mellan 50-100 %. För att öka den siffran har alla i ett första steg erbjudits en sysselsättningsgrad på minst 75 %.

Flera aspekter

Lerum är en av flera kommuner där det pågår ett arbete för att öka sysselsättningsgraden. För att vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna erbjuda personalen heltidstjänster. Som anställd ska det vara möjligt att leva på sin lön. Men det är också en jämställdhetsfråga. Merparten av de som arbetar inom omsorgen är kvinnor. Deltidsarbete påverkar både inkomst, sjukpenning och pension.

En annan aspekt är förbättringar i verksamheten. Fler heltidsanställda ger brukarna möjlighet att träffa samma personer vilket ökar kontinuiteten och stärker relationen mellan personal och brukare.

Hur når vi dit?

Även fast det kan låta som det är enkelt gjort krävs det planering, inte minst när det gäller att se över schemaläggningen. Mer än 400 medarbetare fördelat på 14 enheter berörs. Förutom att medarbetarna ska kunna arbeta sina timmar ska schemana möta upp brukarnas behov. Det måste också finnas möjlighet till återhämtning mellan arbetspassen. Sedan ska planeringen vara ekonomiskt hållbar. För vissa medarbetare innebär det att ändra ett schema som de tycker fungerar bra i dagsläget. Tillsammans blir det många delar som ska passa ihop för att få en verksamhet som fungerar bra för både medarbetare och brukare.

Nu går arbetet vidare och under 2017 kommer det fortsätta för att kunna erbjuda ytterligare ökad sysselsättning för att nå heltid.

 

Så ska kommunen bli bättre på att ta tillvara på kreativitet - blogginlägg december 2016

Lerums kommun har fått medel från VINNOVA för att i ett 3-årigt projekt skapa en innovationssluss där idéer i kommunen ska tas tillvara och bli till innovativa lösningar som kan utveckla kommunen i en hållbar riktning.

Vad menas med innovationssluss?

En innovationssluss handlar inte nödvändigtvis om en fysisk sluss utan om ett arbetssätt och processer för att möjliggöra innovation. Att avgöra vad som är en innovation är inte alltid enkelt, men det kan handla om att förändra små och stora saker som exempelvis: nya arbetssätt, nya produkter eller att använda befintlig teknik på ett nytt sätt. Helt enkelt nya lösningar som svarar mot behov och efterfrågan.

Varför vill vi införa en innovationssluss?

Vi tror att det finns många goda idéer bland medarbetarna i kommunens verksamheter, i kommunens närings- och föreningsliv och bland invånare. Att införa en innovationssluss ska hjälpa oss att kunna fånga upp idéerna, testa dem och kunna vidareutveckla dem. Vi vill helt enkelt uppmuntra till kreativitet, och genom inrättandet av en innovationssluss kan kommunen få en systematik i hur idéer tas tillvara och personer som har idéer kan få stöd i utveckling och implementering av idén.  

Hur kommer arbetet gå tillväga?

Arbetet startar med att se över vilken typ av stöd som behövs för de som har en idé och vill föra vidare den, och även se vilka hinder som finns för att en idé ska kunna utvecklas till en innovation. Inledningsvis kommer fokus vara hur medarbetares idéer kan tas tillvara för att senare i projektet fokusera på invånare, näringsliv och föreningsliv som idégivare. De nyckelfaktorer som har identifierats är framförallt att bygga interna och externa nätverk för innovationsfrågor, upprätta en tydlig innovationsprocess, struktur för prototyper och tester, kunskapsuppbyggnad av innovation och en effektiv metod för utrullning, implementering och spridning. 

Text: Xelat Uca, praktikant

 

Demokratitorg med Lerums gymnasium - blogginlägg oktober 2016

Busskort till alla! Skönare stolar! Stjärnkockar! Ett politiskt surr präglade matsalen i Lerums gymnasium under tisdagens morgon. Ettorna från samhällsvetenskapsprogrammet gör sina röster hörda i samtal med kommunens förtroendevalda.

Det kallas Demokratitorg. Under några timmar träffar kommunpolitiker elever och pratar skola, arbetsmarknad, inflytande, integration och kultur. Politikerna lyssnar.

− Förhoppningen är att ungdomarna ska se att deras vardag är politik. Vi vill öka deras samhällsengagemang, så att de känner att steget till politiken är kortare nästa gång de vill ta kontakt, säger Rasmus Jonsson, projektledare på Pedagogiskt centrum vid Göteborgsregionens kommunalförbund, GR.

Pedagogiskt centrum har arrangerat över 100 demokratitorg sedan 2007. De har träffat tusentals ungdomar, men detta är första gången som fokus ligger på kommunpolitiken. Allt som sägs dokumenteras noga. Tidigare har man samarbetat med Västra Götalandsregionen och då har frågeställningarna bland annat handlat om kollektivtrafik.

− Ungdomarna vill ofta se snabba resultat. Genom Demokratitorget kan de också få förståelse för trögheten i den politiska processen, säger Lars Friberg, lärare i samhällskunskap.

Tanken är att eleverna under sitt första år på gymnasiet ska knyta kontakt med de lokala politikerna, andra året lyfts blicken till regionen och sista året är det dags för riksdagen.

 

Fler ska synas mer - blogginlägg oktober 2016

Nu pågår ett arbete med att fota modeller till kommunens hemsida. Fler av våra invånare ska synas i bild, men det är inte fler som i antal. Istället handlar det om att visa upp en bredd av invånare, något som Jenny Lopes, ansvarig för arbetet tycker kommunen kan bli bättre på.

Några snabba med Jenny Lopes

Varför har det här arbetet startat?

– Vi vill att hemsidan ska spegla hela Lerums befolkning, och inte som i dagsläget att bara vissa syns. Vi är bra på att spegla det som är enkelt att fånga, till exempel en äldre person inom omsorgen. Samtidigt råkar vi fota den personen i en passiv ställning. Vi missar helt enkelt att visa äldre personer som är aktiva och på liknande sätt missar vi andra saker.

Så det handlar helt enkelt om att visa upp det som finns, men inte syns idag?

– Ja, men vi nöjer oss inte där utan vill ta det ett steg längre och vända och vrida lite på normer i allmänhet, genom att utmana stereotypa uppfattningar som är kopplade till könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariation och ålder.

Vi tror också det är viktigt att exempelvis visa en kvinna i slöja som har en chefsbefattning. Vem som syns i vilken miljö, vad den personen gör och vad gör den inte? Allt det bidrar till att forma vår syn på andra människor och då är det från kommunens sida väldigt viktigt att vår kommunikation inkluderar alla.

Kan det inte speglas skevt åt andra hållet istället?

– Delvis vill vi spegla någonting annat än det som syns. Om du aldrig har sett någon som liknar dig göra en speciell sak, är det troligt att du själv inte kommer på tanken att försöka. Därför är det viktigt att våra bilder visar det.

Riskerar ni inte att folk blir upprörda?

– Det kan såklart finnas människor som tycker att det är provocerande när vi vänder och vrider på normer, men responsen har nästan bara varit positiv vilket är jätteroligt.

Har ni sneglat på någon annan kommun inför arbetet?

– Ja, vi fått mycket inspiration från Gävle som kommit långt med inkluderande kommunikation.

Till sist, vilken effekt hoppas ni på?

– På kort sikt vill vi att alla invånare som är inne på kommunens hemsida ska känna sig välkomnade och inkluderade i text och bild, och på lång sikt vill vi att människor ska kunna utvecklas till det de vill för att de ser att det är möjligt. Där ser vi att kommunen har ett ansvar.

Text: Katarina Gustafsson, verksamhetsutvecklare