Prioritera kvinnors resande

Nästan alla mätningar och studier pekar på att fler kvinnor än män går eller cyklar för att ta sig från punkt A till B. Det kan röra sig om att ta sig mellan hemmet och arbetsplatsen, för att följa barn till skolan, att ta sig till fritidsaktiviteter eller för att nå kollektivtrafiken.

Trygghet

De trygghetsmätningar som gjorts i kommunen pekar på att det är fler kvinnor än män som känner sig otrygga utomhus och att kvinnor i högre grad avstår från att delta i aktiviteter på grund av otrygg väg. Inga mätningar har gjorts på mäns respektive kvinnors resvanor men där sådana gjorts, visar det alltid att fler kvinnor cyklar eller går. Att satsa på gång- och cykelvägar är därför att prioritera kvinnors resande.

Om gång- och cykelvägarna används mer frekvent kan det sin tur skapa ökad aktivitet och ökad rörelse vilket förhoppningsvis också leder till ökad trygghet. Målet är att färre människor ska avstå att delta i aktiviteter på grund av otrygg väg.

Öka antalet cyklister

Ett projekt har skapats för att få ett sammanhängande och tryggt nät av gång- och cykelvägar mellan viktiga målpunkter och bostadsområden. För att få ett underlag har kommunen valt att räkna antal cyklister som passerar bron på Stationsvägen och antal parkerade cyklar vid stationen i Lerum. Vi mätte antal cyklister i februari och september, nästa tillfälle är i november. Resultatet kan du ladda ner här

Mål

Målet är att öka cyklandet till Lerums station för sedan åka vidare med tåg eller buss.Ladda hem