Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

 

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

 

 

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Arvodesberedningens protokoll från den 17 februari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 januari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens protokoll från den 5 februari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Det omedelbara protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 5 februari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

En del av Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 19 februari 2020 har justerats omedelbart. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 29 januari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 22 januari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Delar av Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 29 januari 2020 har justerats omedelbart. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 21 januari 2020 justerades den 27 januari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 januari 2020. Anslaget tas bort tidigast den 19 februari 2020. Omfattar paragraf 1-34. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Anslag ÖFN 2020-02-04 (tas ner 2020-02-27)
Anslag ÖFN 200204

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 20 februari 2020 justerades den 20 februari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 20 februari 2020. Anslaget tas ned tidigast den 13 mars 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 6 februari 2020 justerades den 6 februari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 6 februari 2020. Anslaget tas ned tidigast den 28 februari 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag 19-06-18

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut fattat den 5 juni 2019 (Förlikningsavtal gällande ersättning för felaktigt avrop ramavtal hantverkstjänster elarbeten) på vidaredelegation i enlighet med punkt A.3.9 i vidaredelegation för sektor Samhällsbyggnad. Beslut fattat av enhetchef Cristoffer Hjert. Ytterligare information kan begäras ut via KomIn. Diarierienummer 16.64-25.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder i Dergårdsteatern i Lerum, den 27 februari 2020, klockan 18.00. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Protokollet från samordningsförbundet Insjörikets styrelsesammanträde den 7 februari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Göteborgsregionens förbundsstyrelse sammanträder i Kungälvs kommunhus den 21 februari 2020. Se kallelsen för mer information
Kallelse
Gryaabs årsstämma äger rum den 9 mars 2020. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Underrättelser i byggärenden