Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 25 april 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 21 mars 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 28 februari 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 24 januari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsen

Ett av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Vissa av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Vissa av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll omedelbart Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll 190206
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från den 9 januari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 12 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts omedelbart justerade protokoll från den 12 juni 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 5 juni 2019 har justerats. Se protokollet för mer information
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från Kommunstyrelsens lärandeutskott den 22 maj år 2019 har justerats. Se protokollet för mer information
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 15 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från Kommunstyrelsens lärandeutskott den 24 april år 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 24 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 11 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 24 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 24 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 10 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 27 mars 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 20 februari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 21 maj 2019 justerades den 27 maj 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 maj 2019. Anslaget tas bort tidigast den 19 juni 2019. Omfattar paragraf 116-145. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

ÖFN 190521
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 12 juni justerades omedelbart. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 12 juni. Anslaget tas ned tidigast den 4 juli. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 28 maj justerades omedelbart. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 28 maj. Anslaget tas ned tidigast den 19 juni. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Ett beslut vid individnämndens sammanträde den 28 maj justerades omedelbart på ett eget protokoll. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 28 maj. Anslaget tas ned tidigast den 19 juni. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag 19-06-18

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Tolkförmedling Väst
Kungörelse sammanträde 180928
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut fattat den 5 juni 2019 (Förlikningsavtal gällande ersättning för felaktigt avrop ramavtal hantverkstjänster elarbeten) på vidaredelegation i enlighet med punkt A.3.9 i vidaredelegation för sektor Samhällsbyggnad. Beslut fattat av enhetchef Cristoffer Hjert. Ytterligare information kan begäras ut via KomIn. Diarierienummer 16.64-25.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda den 13 juni 2019 i Dergårdsteatern. Sammanträdet börjar klockan 13.00. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Detaljplanen för Floda 20:239 samt del av Floda 3:17 (Floda Nova-hallen) är nu öppen för synpunkter. Läs mer om granskningen i anslaget nedan. Mer information om planförslaget finns under planförslag.
Underrättelse om granskning Planförslag granskning
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige sammanträder den 18 juni. SE kungörelse för mer information.
Kungörelse
Samordningsförbundet Insjörikets protokoll från den 29 mars 2019.
Kungörelse protokoll
Underrättelser i byggärenden
UNDERRÄTTELSE AV ÄRENDE OM BYGGLOV Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om tidsbegränsat bygglov för fasadmålning på fastigheterna: Lekstorp 12:1 (Lekstorpsskolan), Dergården 1:58 (Brobacken 7) och Hede 1:36 (Alingsåsvägen 64). Ärendet gäller målning av fasad på tre fastigheter i projektet ARTSCAPE SAGA.Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg,under tiden 2019-05-02 till 2019-05-23.Den som vill lämna synpunkter på ansökan ska framföra dessa senast 2019-05-23 till bygglovsenheten@lerum.se eller via post till: SektorSamhällsbyggnad Bygglovsenheten 443 80 Lerum
UNDERRÄTTELSE AV ÄRENDE OM BYGGLOV Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för nybyggnad av tre stycken flerbostadshus på fastigheten Drängsered 1:12, Alelundsvägen 11. Fastigheten omfattas av detaljplan. Åtgärden avviker från detaljplanen med bland annat avstånd till tomtgräns och avstånd mellan byggnader. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2019-05-22 till 2019-06-12. Den som vill lämna synpunkter på ansökan ska framföra dessa senast 2019-06-12 till bygglovsenheten@lerum.se eller till Lerums kommun Sektor samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum.
Meddelande om beslut SKALLSJÖ 1:19 (HUNSTUGANS HAGVÄG 27), nybyggnad av en verksamhet/industri Bygglov, Beviljat, 2019-05-09 Diarienr: D 2018-001351 Handlingar finns tillgängliga på Samhällsbyggnad, Bagges Torg i Lerum.