Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett belut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltingsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda klockan 18.00 den 25 januari 2018 i Dergårdsteatern i Lerum. Klicka på tillkännagivandet nedan för att se vilka ärenden som kommer att behandlas.
Handlingar Tillkännagivande med ärendelista
Kungörelse och underättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Klicka på en rubrik nedan för att läsa mer.

Kungörelse om samråd för detaljplan för Säveå Park (del av fastigheten Torp 2:80)

Kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80, Säveå Park. Kommunen samråder nu om förslaget samt om tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Synpunkter kan lämnas under samrådstiden 2017-12-20 -- 2018-01-24. Läs mer i kungörelsen.
Kungörelse Mer information och samrådshandlingar
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund
Just nu finns ingen information.
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2017 justerades den 20 december 2017. Information om detta sattes upp på anslagstavlan den 21 december 2017. Protokollet förvaras på administrativa enheten.
Förteckning över justerade paragrafer Handlingar och protokoll

Kommunstyrelsen

Vissa paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde den 17 januari 2018 justerades omedelbart. Justeringen skedde den 17 januari 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavlan den 17 januari 2018. Anslaget tas ned tidigast den 9 februari 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Förteckning över justerade paragrafer
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 13 december 2017 justerades den 20 december 2017. Information om detta sattes upp på anslagstavlan den 21 december 2017. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Förteckning över justerade paragrafer Handlingar och protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 januari 2018 justerades den 15 januari 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 18 januari 2018. Anslaget tas ner tidigast den 9 februari 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Protokoll och handlingar Förteckning över justerade paragrafer

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 12 december 2017 justerades den 19 december 2017. Information om detta sattes upp på anslagstavlan den 19 december 2017. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 30 november 2017 justerades den 14 december 2017. Information om detta sattes upp på anslagstavlan den 14 december 2017. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 12 december 2017 justerades den 20 december 2017. Information om detta sattes upp på anslagstavlan den 20 december 2017. Protokollet förvaras på stab och utveckling.

Individnämnden

Vissa paragrafer från individnämndens sammanträde den 17 januari 2018 justerades omedelbart. Justeringen skedde 2018-01-17. Information sattes upp anslagstavlan 2018-01-17. Protokollet förvaras på Sektor stöd och omsorg.
Vissa paragrafer från individnämndens sammanträde den 11 januari 2018 justerades omedelbart. Justeringen skedde 2018-01-11. Information sattes upp anslagstavlan 2018-01-11. Protokollet förvaras på Sektor stöd och omsorg.
Vissa paragrafer från nämndens sammanträde den 9 januari 2018 justerades omedelbart. Justeringen skedde 2018-01-09. Information sattes upp anslagstavlan 2018-01-09. Protokollet förvaras på Sektor stöd och omsorg.
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Just nu finns ingen information.