Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ändra en bit av Hultgrens väg till Bergsbobacken
Protokoll Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om nytt vägnamn, Endlas väg i Floda
Protokoll Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om nytt vägnamn, Genvägen vid Hallsås
Protokoll Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att vägnamn fastställs till Östra Timmeråsvägen
Protokoll Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar om namnge väg till Lisas väg vid Hallegården
Protokoll Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ändra en del av Kolborydsvägen till Södra Säteråsvägen samt Lilla Kolborydsvägen
Protokoll Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att namnet Riskullens industriväg ersätts med ursprungligt vägnamn Stilletops Industriväg.
Protokoll Kommunstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 22 augusti 2019 har justeras. Se protokoll för mer information
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 13 juni 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 23 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 25 april 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 21 mars 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 28 februari 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 24 januari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Vissa av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 14 augusti 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019 har justeras. Se protokoll för mer information
Protokoll
Ett av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Vissa av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 8 maj 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Vissa av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll omedelbart Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll 190206
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från den 9 januari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 28 augusti 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 12 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts omedelbart justerade protokoll från den 12 juni 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 5 juni 2019 har justerats. Se protokollet för mer information
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från Kommunstyrelsens lärandeutskott den 22 maj år 2019 har justerats. Se protokollet för mer information
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 15 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 22 maj 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från Kommunstyrelsens lärandeutskott den 24 april år 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 24 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 11 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 24 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 20 februari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

En del av protokollet från nämndens sammanträde den 27 augusti 2019 justerades omedelbart den 27 augusti 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 augusti 2019. Anslaget tas bort tidigast den 18 september 2019. Omfattar paragraf 190. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 27 augusti 2019 justerades den 9 september 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 10 september 2019. Anslaget tas bort tidigast den 1 oktober 2019. Omfattar paragraf 185-206. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från Överförmyndarnämndens sammanträde den 27 augusti 2019 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 5 september 2019 justerades den 5 september 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 5 september 2019. Anslaget tas ned tidigast den 27 september 2019. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 22 augusti 2019 justerades den 22 augusti 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 22 augusti 2019. Anslaget tas ned tidigast den 13 september 2019. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 8 augusti 2019 justerades den 8 augusti 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 8 augusti 2019. Anslaget tas ned tidigast den 30 augusti 2019. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag 19-06-18

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Tolkförmedling Väst
Kungörelse sammanträde 180928
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut fattat den 5 juni 2019 (Förlikningsavtal gällande ersättning för felaktigt avrop ramavtal hantverkstjänster elarbeten) på vidaredelegation i enlighet med punkt A.3.9 i vidaredelegation för sektor Samhällsbyggnad. Beslut fattat av enhetchef Cristoffer Hjert. Ytterligare information kan begäras ut via KomIn. Diarierienummer 16.64-25.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
19 juni beslutade kommunstyrelsen §231 om samråd för detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6 med flera. Samrådstiden är 10 juli till och med 13 september.
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Göteborgsregionen förbundsfullmäktige sammanträder den 18 juni. SE kungörelse för mer information.
Kungörelse
Samordningsförbundet Insjörikets protokoll från den 29 mars 2019.
Kungörelse protokoll
Underrättelser i byggärenden