Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Omedelbart justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-24, §§ 43, 46, 55, 61, 65
KS 2021-02-24, omedelbart justerat

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 10 februari 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 3 februari 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-02-03
En del av besluten på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 10 februari 2021 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-10
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 20 januari 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-20arbetsutskotts
Kommunstyrelsens lärandeutskott protokoll från den 3 februari 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll Kommunstyrelsens lärandeutskotts protokoll 2021-02-03
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 3 februari 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll från kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 26 januari 2021 justerades den 1 februari 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 2 februari 2021. Anslaget tas bort tidigast den 24 februari 2021. Omfattar paragraf 1–33. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
En del av protokollet från nämndens sammanträde den 23 februari 2021 justerades omedelbart den 23 februari 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 24 februari 2021. Anslaget tas bort tidigast den 18 mars 2021. Omfattar paragraf 51. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-02-02 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag ÖFN 210202

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 4 februari januari 2021 justerades den 4 februari januari 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 4 februari 2021. Anslaget tas ned tidigast den 26 februari 2021. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 18 februari 2021 justerades den 18 februari 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 18 februari 2021. Anslaget tas ned tidigast den 12 mars 2021. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Anslagstavla
Göteborgsregionens kommunalförbund
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder 2021-02-25 klockan 18 i Dergårdsteatern, i Lerum. Se kallelsen för mer information. Allmänheten uppmanas att följa sammanträdet via webbsändningen på lerum.se/kfdirekt
Kallelse kommunfullmäktige 2021-02-25
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19 att anta detaljplanen för fastigheten Hjällsnäs 5:6 med flera, Bäckamaden.
§169 KF antagandebeslut Bäckamaden

Samråd

Kungörelse samråd ny skola i norra Hallsås
Kungörelse samråd ny skola i norra Hallsås
Underrättelse samråd ny skola i norra Hallsås
Underrättelse samråd ny skola norra Hallsås
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Styrelsen för samordningsförbundet Insjöriket sammanträdde 2021-02-09. Se protokollet för mer information.
Underrättelser om ansökningar i byggärenden
MEDDELANDE OM BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden har den 26 januari 2021 MBN § 13/2021 beviljat bygglov för nybyggnad av två stycken flerbostadshus på fastigheten Lerum 1:31, Kullgårdsvägen. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten
UNDERRÄTTELSE OM ANSÖKAN GÄLLANDE BYGGLOV Det har kommit in en ansökan om bygglov för uppställning av container på Dergården 1:58. Ärendet har diarienummer 2021–000074. Ansökan gäller tidsbegränsat bygglov till och med 2021-06-30 Fastigheten ligger inom planlagt område. Åtgärden avviker från detaljplanen genom att container placeras på mark där planbestämmelsen, område för allmänt ändamål gäller. Ärendets handlingar finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2021-02-10 till 2021-02-24 Har du några synpunkter på ansökan behöver du ha lämnat in dem senast 24:e februari 2021. E-post: bygglovsenheten@lerum.se Adress: Lerums kommun, Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum.