Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-04-28
KS 2021-04-28 Justerat
Justerat protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-05-12
KS 2021-05-12 Justerat protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens lärandeutskotts protokoll från den 5 maj 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll Kommunstyrelsens lärandeutskott 21-05-05
Ytterligare en del av besluten på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 5 maj 2021 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 210505 omedelbart justerad del 2
En del av besluten på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 5 maj 2021 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 21-05-05 omedelbart just
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 21 april 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
En del av besluten på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 21 april 2021 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 31 mars 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-30-31
En del av besluten på kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 31 mars 2021 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information
Protokoll kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-03-31
Kommunstyrelsens lärandeutskott protokoll från den 31 mars 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll från Kommunstyrelsens lärandeutskott 2021-03-31
Protokoll från kommunstyrelsens utskott för stöd och omsorg, den 5 maj.
2021-05-05 Stöd och omsorgsutskottets protokoll

Miljö- och Byggnadsnämnden

En del av protokollet från nämndens sammanträde den 27 april 2021 justerades omedelbart den 27 april 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 april 2021. Anslaget tas bort tidigast den 20 maj 2021. Omfattar paragraf 102 och 127. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 27 april 2021 justerades den 3 maj 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 4 maj 2021. Anslaget tas bort tidigast den 26 maj 2021. Omfattar paragraf 97-132. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-05-11 §§25, 33 har omedelbart justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag ÖFN 210511 omedelbar justering

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 29 april 2021 justerades den 29 april 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 29 april 2021. Anslaget tas ned tidigast den 21 maj 2021. Protokollet förvaras digitalt.
Protokollet från nämndens sammanträde den 12 maj 2021 justerades den 12 maj 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 14 maj 2021. Anslaget tas ned tidigast den 3 juni 2021. Protokollet förvaras digitalt.

Valnämnden

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Anslagstavla
Göteborgsregionens kommunalförbund
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder 2021-05-20 klockan 18 i Dergårdsteatern, i Lerum. Se kallelsen för mer information. Allmänheten uppmanas att följa sammanträdet via direktsändning på lerum.se/kfdirekt.
Kallelse KF 2021-05-20
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19 att anta detaljplanen för fastigheten Hjällsnäs 5:6 med flera, Bäckamaden.
§169 KF antagandebeslut Bäckamaden

Samråd

Kungörelse samråd ny skola i norra Hallsås
Kungörelse samråd ny skola i norra Hallsås
Underrättelse samråd ny skola i norra Hallsås
Underrättelse samråd ny skola norra Hallsås
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Samordningsförbundet Insjöriket har sammanträtt 2021-03-26 och fastställt Årsredovisning 2020. Se protokollet och bilaga för mer information.
Styrelseprotokoll Insjöriket 2021-03-26 Årsredovisning Samordningsförbundet Insjöriket 2020
Underrättelser om ansökningar i byggärenden
UNDERRÄTTELSE OM ANSÖKAN GÄLLANDE FÖRHANDSBESKED-Det har kommit in en ansökan om förhandsbesked om nybyggnation av två enbostadshus på Floda 3:68, Källebergsvägen (mittemot nr 28 och 30). Ärendet har diarienummer 2021-180. Fastigheten ligger utanför planlagt område. Ärendets handlingar finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2021-04-07 till 2021-04-28. Har du några synpunkter på ansökan behöver du ha lämnat in dem senast 28 april 2021. E-post: bygglovsenheten@lerum.se. Adress: Lerums kommun, Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum.
UNDERRÄTTELSE OM ANSÖKAN GÄLLANDE TIDSBEGRÄNSAT BYGGLOV -Det har kommit in en ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av bod och container på Aspenäs 2:15, väster om Goråsvägen 15. Ärendet har diarienummer 2021-000075. Tidsbegränsat lov är sökt för tiden fram till och med 2021-12-31. Fastigheten ligger utanför planlagt område. Fastigheten ligger inom strandskyddat område och inom landskapsbildskydd. Dispens och tillstånd har beviljats från Länsstyrelsen. Ärendets handlingar finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2021-04-14 till 2021-04-28. Har du några synpunkter på ansökan behöver du ha lämnat in dem senast 28 april 2021. E-post: bygglovsenheten@lerum.se. Adress: Lerums kommun, Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum.
MEDDELANDE OM BESLUT - Miljö- och byggnadsnämnden har den 9 april 2021 (DE 2021-000747) beviljat rivningslov för befintlig överbyggnad och bygglov för ny överbyggnad vid trappa under järnvägen, på fastigheten Uddared 1:101, Floda station norra sidan om järnvägen. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg. Meddelandetiden är från 2021-04-21 till 2021-05-12. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten.
MEDDELANDE OM BESLUT - Miljö- och byggnadsnämnden har den 6 maj 2021 (DE 2021-001022) beviljat tidsbegränsat bygglov till 2026-05-31 för uppställning av två mottagningsrum för pant på fastigheten Rydsberg 8:2 vid ICA Kvantum. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg. Meddelandetiden är från 2021-05-12 till 2021-06-02. Sektor samhällsbyggnad Bygglovsenheten.