Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltingsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kungörelse
Enligt 13 kap. 4 § vallagen ska Länsstyrelsen kungöra tid och plats för slutlig rösträkning. Kungörelsen finns att läsa nedan.
Kungörelse från Länsstyrelsen gällande slutgiltig rösträkning
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i orginal på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 juni 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Kommunstyrelsen

En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 7 november 2018 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från den 3 oktober 2018 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 17 oktober 2018 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från den 19 september 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 3 oktober 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag
Kommunstyrelsens protokoll från den 5 oktober 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 5 september 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag
Kommunstyrelsens protokoll från den 22 augusti 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag

Kommunstyrelsens utskott

Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträde den 24 oktober 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens lärandeutskott sammanträde den 24 oktober 2018 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 24 oktober 2018 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 24oktober 2018 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information
Protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde den 26 september 2018 har juserats. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 10 oktober 2018 har justerats. Se protokollet för mer information
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott sammanträde den 26 september 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 september 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 26 september 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde den 29 augusti 2018 har juserats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 29 augusti 2018 har juserats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 23 maj 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde den 23 maj 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 23 maj 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 maj 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
En del av besluten på kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 9 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens stöd- och omosorgsutskotts sammanträde den 18 april 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 18 april 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från Kommunstyrelsens arbetsutksotts sammanträde den 28 mar 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Vissa paragrafer från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 justerades omedelbart den 28 mars. Justeringen ägde rum den 28 mars. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 29 mars 2018. Anslaget tas ner tidigast den 20 april 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Protokollet från Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 28 februari 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 februari 2018 justerades den 1 mars 2018. Information om deta publicerades på denna anslagstavla den 2 mars 2018. Anslaget tas ner tidigast den 26 mars 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 februari 2018 justerades den 19 februari 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 20 februari 2018. Anslaget tas ner tidigast den 14 mars 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 23 oktober 2018 justerades den 30 oktober 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 30 oktober 2018. Anslaget tas bort tidigast den 21 november 2018. Omfattar paragraf 238-266. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Vissa paragrafer från överförmyndarnämndens sammanträde 6 november 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag ÖFN 2018-11-06
Protokollet från Överförmyndarnämndens sammanträde den 6 november 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
ÖFN 2018-11-06

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 15 november justerades omedelbart. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 15 november. Anslaget tas ned tidigast den 7 december. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 1 november justerades omedelbart. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 1 november. Anslaget tas ned tidigast den 23 november. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 27 september 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från valnämndens sammanträde den 16 augusti 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från valnämndens sammanträde den 28 juni 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från Valnämndens sammanträde den 22 maj 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Vissa paragrafer från valnämndens sammanträde den 22 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokollet från Valnämndens sammanträde den 25 april 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Tolkföreningen Väst
Kungörelse sammanträde 180928
Vissa paragrafer från överförmyndarnämndens sammanträde den 6 nov 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Nyvalda kommunfullmäktige kommer att sammanträda för första gången den 25 oktober 2018 i Dergårdsteatern. Sammanträdet börjar klockan 18.00. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
GRs förbundsfullm sammanträder 180619
Tillkännagivande med ärendelista
Underrättelser om ansökningar i byggärenden
Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för permanent bygglov för återvinningsstation på fastigheten Hallsås 2:22, vid Lidl på Södra Långvägen 7. Fastigheten omfattas av detaljplan. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2018-08-20 till 2018-09-12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till: Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum. Det går också bra att skicka in sina synpunkter via e-post till bygglovsenheten@lerum.se. Senast 2018-09-12 ska dina synpunkter ha inkommit till bygglovsenheten.
Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om bygglov för återvinningsstation på fastigheten Ölslanda 1:82, vid Endorfin, Gråbo vägen 13. Fastigheten omfattas av detaljplan. Handlingarna finns att ta del av på kund center KomIn, Bagges Torg, under tiden 2018-08-20 till 2018-09-12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till: Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten, 443 80 Lerum. Det går också bra att skicka in sina synpunkter via e-post till bygglovsenheten@lerum.se. Senast 2018-09-12 ska dina synpunkter