Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 21 november 2019 har justerats. Se protokoll för mer information
Protokoll

Kommunstyrelsen

Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 20 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Delar av kommunstyrelsens protokoll från den 20 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 6 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 27 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 13 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 13 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts omedelbart justerade rotokoll från den 13 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från kommunstyrelsens lärandeutskott den 13 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från kommunstyrelsens lärandeutskott den 9 oktober 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 23 september j2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts omedelbart justerade protokoll från den 23 oktober 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 13 november 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 28 oktober 2019 justerades den 4 november 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 5 november 2019. Anslaget tas bort tidigast den 26 november 2019. Omfattar paragraf 228-256. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 19 november 2019 justerades den 25 november 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 26 november 2019. Anslaget tas bort tidigast den 18 december 2019. Omfattar paragraf 256-276. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 191112 anslaget protokoll
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 28 november 2019 justerades den 28 november 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 november 2019. Anslaget tas ned tidigast den 20 december 2019. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 14 november 2019 justerades den 14 november 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 14 november 2019. Anslaget tas ned tidigast den 6 december 2019. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 31 oktober 2019 justerades den 31 oktober 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 31 oktober 2019. Anslaget tas ned tidigast den 22 november 2019. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag 19-06-18

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Tolkförmedling Väst
Kungörelse sammanträde 180928
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut fattat den 5 juni 2019 (Förlikningsavtal gällande ersättning för felaktigt avrop ramavtal hantverkstjänster elarbeten) på vidaredelegation i enlighet med punkt A.3.9 i vidaredelegation för sektor Samhällsbyggnad. Beslut fattat av enhetchef Cristoffer Hjert. Ytterligare information kan begäras ut via KomIn. Diarierienummer 16.64-25.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder klockan 18.00 den 17 december 2019 i Dergårdsteatern i Lerum. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige sammanträder den 17 december 2019. Se kungörelse för mer information.
Kungörelse
Samordningsförbundet Insjörikets protokoll från den 4 oktober 2019.
Kungörelse protokoll
Underrättelser i byggärenden