Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kungörelse
Enligt 13 kap. 4 § vallagen ska Länsstyrelsen kungöra tid och plats för slutlig rösträkning. Kungörelsen finns att läsa nedan.
Kungörelse från Länsstyrelsen gällande slutgiltig rösträkning
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 21 mars 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 28 februari 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunfullmäktige sammanträde den 24 januari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2018 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsen

Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 3 april 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Vissa av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 20 mars 2019 har justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll omedelbart Protokoll
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll 190206
Besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 justeras. Se protokoll för mer information.
Protokoll
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 16 januari 2019 justerades omedelbart. Se protokoll för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens protokoll från den 9 januari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 10 april 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 27 mars 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 27 mars 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från Kommunstyrelsens lärandeutskott den 27 mars år 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts omedelbart justerade protokoll från den 27 mars 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts protokoll från den 20 februari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 7 mars 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 27 februari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 20 februari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Protokollet från Kommunstyrelsens lärandeutskott den 20 februari år 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 30 januari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts protokoll från den 23 januari 2019 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 19 mars 2019 justerades den 25 mars 2019. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 26 mars 2019. Anslaget tas bort tidigast den 17 april 2019. Omfattar paragraf 54-82. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

ÖFN 190326
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 18 april justerades omedelbart. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 18 april. Anslaget tas ned tidigast den 10 maj. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 4 april justerades omedelbart. Information om detta sattes upp på anslagstavlan 4 april. Anslaget tas ned tidigast den 26 april. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 28 februari 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Tolkförmedling Väst
Kungörelse sammanträde 180928
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda den 25 april 2019 i Dergårdsteatern. Sammanträdet börjar klockan 15.30 med ett öppet seminiarium. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Samordningsförbundet Insjörikets protokoll från den 29 mars 2019.
Kungörelse protokoll
Underrättelser i byggärenden
MEDDELANDE OM BESLUT Miljö- och byggnadsnämnden har den 1 april 2019, DE 2019-000261 beviljat bygglov för tillbyggnad av befintlig flisficka på fastigheten Uddared 1:101 vid Kusebackabäcken, Lerumsvägen. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg. Meddelandetiden är från 2019-04-10 till 2019-05-01.
UNDERRÄTTELSE AV ÄRENDE OM BYGGLOV- Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan om bygglov inkommit för uppsättning av bullerplank längs med E20 vid Tollered, på fastigheterna Tollered 4:47, 4:98 samt 4:92.Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2019-04-17 till 2019-05-08. De som anser sig berörda kan skicka in synpunkter via e-post till bygglovsenheten@lerum.se eller via post till: Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten 443 80 Lerum. Senast 2019-05-08 ska synpunkter ha inkommit till bygglovsenheten.