Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Det omedelbara protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2020 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll

Kommunstyrelsens utskott

Miljö- och byggnadsnämnden

En del av protokollet från nämndens sammanträde den 21 januari 2020 justerades omedelbart den 21 januari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 22 januari 2020. Anslaget tas bort tidigast den 13 februari 2020. Omfattar paragraf 8. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 21 januari 2020 justerades den 27 januari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 28 januari 2020. Anslaget tas bort tidigast den 19 februari 2020. Omfattar paragraf 1-34. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden 191210 anslaget protokoll
Anslag

Individnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 23 januari 2020 justerades den 23 januari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 23 januari 2020. Anslaget tas ned tidigast den 14 februari 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 9 januari 2020 justerades den 9 januari 2020. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 9 januari 2020. Anslaget tas ned tidigast den 31 januari 2020. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Protokollet från valnämndens sammanträde den 18 juni 2019 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag 19-06-18

Revisionen

Vissa paragrafer från revisionens sammanträde den 15 maj 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Beslut fattat den 5 juni 2019 (Förlikningsavtal gällande ersättning för felaktigt avrop ramavtal hantverkstjänster elarbeten) på vidaredelegation i enlighet med punkt A.3.9 i vidaredelegation för sektor Samhällsbyggnad. Beslut fattat av enhetchef Cristoffer Hjert. Ytterligare information kan begäras ut via KomIn. Diarierienummer 16.64-25.
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder i Dergårdsteatern i Lerum, den 23 januari 2020 klockan 19.15. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige sammanträder den 17 december 2019. Se kungörelse för mer information.
Kungörelse
Samordningsförbundet Insjörikets protokoll från den 28 november 2019.
Kungörelse protokoll
Underrättelser i byggärenden
UNDERRÄTTELSE OM ANSÖKAN OM FÖRHANDSBESKED AVSEENDE NYBYGGNAD AV 2 ST ENBOSTADSHUS SAMT CARPORT. Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked om nybyggnad av två stycken enbostadshus samt carport, på fastighet HJÄLLSNÄS 12:3 (GATEGÅRDSVÄGEN 76)). Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2019-12-11 till 2019-12-30. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till: Sektor Samhällsbyggnad, Bygglovsenheten 443 80 Lerum. Det går också bra att skicka in sina synpunkter via e-post till bygglovsenheten@lerum.se Senast 2019-12-30 ska dina synpunkter ha inkommit till bygglovsenheten.
UNDERRÄTTELSE AV ÄRENDE OM BYGGLOV Till Miljö- och byggnadsnämnden har reviderade handlingar i ansökan om bygglov för uppsättning av bullerplank längs med E20 vid Tollered inkommit. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2019-12-18 till 2020-01-08. De som anser sig berörda kan skicka in synpunkter via e-post till bygglovsenheten@lerum.se eller via post till Sektor Samhällsbyggnad Bygglovsenheten 443 80 Lerum. Senast 2020-01-08 ska synpunkter ha inkommit till bygglovsenheten.
UNDERRÄTTELSE AV ÄRENDE OM FÖRHANDSBESKED Till Miljö- och byggnadsnämnden har ansökan inkommit om förhandsbesked om anläggande av parkeringsplats på fastigheten Östad 1:1, Sjöviksvägen 60. Parkeringsplatsen ska var en pendelparkering. Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Handlingarna finns att ta del av på kundcenter KomIn, Bagges Torg, under tiden 2019-12-27 till 2019-01-17. Den som vill lämna synpunkter på ansökan ska framföra dessa senast fredag 17 januari 2020 till bygglovsenheten@lerum.se eller till Lerums kommun, Sektor Samhällsbyggnad Bygglovsenheten, 443 80 Lerum.