Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Hur du överklagar ett belut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltingsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige kommer att sammanträda den 26 april 2018 i Dergårdsteatern. Sammanträdet börjar klockan 18.00. Se kallelsen för mer information.
Kallelse
Kungörelse och underättelse om samråd och granskning av detaljplaner
Just nu finns ingen information.
Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Just nu finns ingen information.
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats.

Kommunfullmäktige

Protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Kommunstyrelsen

En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag
Kommunstyrelsens protokoll från den 21 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
En del av besluten på kommunstyrelsens sammanträde den 21 mars 2018 justerades omedelbart. Se anslaget för mer information.
Anslag
Kommunstyrelsens protokoll från den 7 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Kommunstyrelsens utskott

Protokoll från kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokoll från kommunstyrelsens lärandeutskotts sammanträde den 28 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från Kommunstyrelsens arbetsutksotts sammanträde den 28 mar 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Vissa paragrafer från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 mars 2018 justerades omedelbart den 28 mars. Justeringen ägde rum den 28 mars. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 29 mars 2018. Anslaget tas ner tidigast den 20 april 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Protokollet från Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott den 28 februari 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 20 februari 2018 justerades den 1 mars 2018. Information om deta publicerades på denna anslagstavla den 2 mars 2018. Anslaget tas ner tidigast den 26 mars 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling.
Protokollet från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 februari 2018 justerades den 19 februari 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 20 februari 2018. Anslaget tas ner tidigast den 14 mars 2018. Protokollet förvaras på stab och utveckling

Miljö- och byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 20 mars 2018 justerades den 26 mars 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 27 mars 2018. Anslaget tas bort tidigast den 18 april 2018. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 20 mars 2018 justerades omedelbart den 20 mars 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 21 mars 2018. Anslaget tas bort tidigast den 11 april 2018. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.
Protokollet från nämndens sammanträde den 20 februari 2018 justerades den 26 februari 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 27 februari 2018. Anslaget tas bort tidigast den 21 mars 2018. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 17 april 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Individnämnden

Vissa paragrafer från nämndens sammanträde den 19 april 2018 justerades omedelbart. Justering skedde den 19 april 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 19 april 2018. Anslaget tas ned tidigast den 11 maj 2018. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Protokollet från nämndens sammanträde den 5 april justerades den 9 april 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 9 april 2018. Anslaget tas ned tidigast den 2 maj 2018. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.
Vissa paragrafer från nämndens sammanträde den 5 april 2018 justerades omedelbart. Justering skedde den 5 april 2018. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 5 april 2018. Anslaget tas ned tidigast den 27 april 2018. Protokollet förvaras på sektor stöd och omsorg.

Valnämnden

Nämndens protokoll från den 8 mars 2018 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Delegationsbeslut inom miljöområdet under perioden 2018-02-16 - 2018-03-08
Anslag Förteckning över fattade beslut
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänsten Storgöteborg
Anslagstavla