Anslagstavla

Välkommen till kommunens anslagstavla

Det här är kommunens officiella anslagstavla. På den finner du bland annat information om kommande kommunfullmäktigesammanträden, justerade protokoll, underrättelser om samråd och granskning av detaljplaneförslag och förteckningar över de delegationsbeslut som har fattats.

Överförmyndarnämndens mottagningstider

Kommunens kundcenter KomIn har öppet måndag-torsdag kl 8-18 och fredag kl 8-16 för att lämna och hämta handlingar. Övriga besök sker enligt överenskommelse.

Hur du överklagar ett beslut genom laglighetsprövning

Om du anser att ett beslut som kommunen har fattat inte är lagligt kan du överklaga det genom laglighetsprövning.

Alla som är folkbokförda eller äger fast egendom i Lerums kommun har rätt att få lagligheten av kommunens beslut prövad. Det är bara beslut av kommunfullmäktige, styrelsen eller en nämnd som får överklagas om beslutet inte är av rent förberedande eller verkställande art. Även beslut som en förtroendevald eller en tjänsteperson har fattat på delegation får överklagas.

Om du vill överklaga ett beslut ska du göra det skriftligt hos Förvaltningsrätten i Göteborg. I överklagandet ska du ange vilket beslut som du överklagar och vilka omständigheter som du grundar ditt överklagande på. Du ska sedan lämna in överklagandet till förvaltningsrätten i Göteborg. Adressen till förvaltningsrätten är:

Förvaltningsrätten
Box 53197
400 15 Göteborg

För att förvaltningsrätten ska behandla ditt överklagande ska det ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då protokollet över beslutet anslogs på denna anslagstavla. Om överklagandet kommer till kommunen istället för förvaltningsrätten inom överklagandetiden har överklagandet ända kommit in i tid. 

Hur du överklagar ett beslut genom förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet. Du ska lämna in ditt överklagande till kommunen.

 

Kungörelse
Kungörelse från Länsstyrelsen om slutlig rösträkning
Valinformation från Länsstyrelsen
Justerade protokoll
Klicka på en instans för att se mer information om vilka protokoll som har justerats. Protokollen förvaras i original på enheten Stab- och utveckling. Vill du begära en kopia av protokollet så kan KomIn hjälpa dig.

Kommunfullmäktige

Protokollet för kommunfullmäktiges sammanträde 2021-08-26 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll kommunfullmäktige 2021-08-26

Kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-25
KS 2021-08-25, justerat protokoll
Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2021-09-15
Protokoll KS 2021-09-15

Kommunstyrelsens utskott

Protokollet från Kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskotts sammanträde den 8 september 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll kommunstyrelsens stöd- och omsorgsutskott 210908
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 23 augusti 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-23
Kommunstyrelsens lärandeutskotts protokoll från den 18 augusti 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Kommunstyrelsens lärandeutskott 2021-08-18
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll från den 6 september 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-06
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskottets protokoll från den 8 september 2021 har justerats. Se protokollet för mer information.
Protokoll kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2021-09-08

Miljö- och Byggnadsnämnden

Protokollet från nämndens sammanträde den 24 augusti 2021 justerades den 30 augusti 2021. Information om detta publicerades på denna anslagstavla den 31 augusti 2021. Anslaget tas bort tidigast den 22 september 2021. Omfattar paragraf §§ 189-212. Protokollet förvaras på sektor samhällsbyggnad.

Överförmyndarnämnden

Protokollet från Överförmyndarnämndens sammanträde den 31 augusti 2021 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Individnämnden

Protokollet från Individnämndens sammanträde den 16 september 2021 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag
Protokollet från Individnämndens sammanträde den 2 september 2021 har justerats. Se anslaget för mer information.
Anslag

Valnämnden

Revisionen

Beslut fattade på delegation från Miljö- och byggnadsnämnden
Beslut fattade på delegation av Miljö- och byggnadsnämnden meddelas nämnden vid varje möte. För information om hur du tar del av beslutslistan, se rubriken Justerade protokoll för Miljö- och byggnadsnämnden.
Länkar till kommunalförbundens anslagstavlor
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Anslagstavla
Göteborgsregionens kommunalförbund
Anslagstavla
Beslut fattade på vidaredelegation
Kommunfullmäktiges kommande sammanträden
Kommunfullmäktige sammanträder 2021-09-23 klockan 18 i Dergårdsteatern, i Lerum. Allmänheten uppmanas följa sammanträdet via direktsändning eller i efterhand på webbplatsen: lerum.se/kfdirekt. Se kallelsen för mer information.
Kallelse kommunfullmäktige 2021-09-23
Kungörelse och underrättelse om samråd och granskning av detaljplaner

Antagande

Kommunfullmäktige beslutade 2020-11-19 att anta detaljplanen för fastigheten Hjällsnäs 5:6 med flera, Bäckamaden.
§169 KF antagandebeslut Bäckamaden

Samråd

Tillkännagivanden och anslag från kommunalförbund och andra samarbetsorgan
Samordningsförbundet Insjöriket har sammanträtt 2021-06-18. Se protokollet för mer information.
Styrelseprotokoll Insjöriket 2021-06-18
Underrättelser om ansökningar i byggärenden