Protokoll från kommunfullmäktiges möten

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. På denna sida finns protokoll och kallelser med handlingar från kommunfullmäktige senaste sammanträden.

Om du vill ta del av äldre protokoll kan du kontakta Lerums kundcenter Komin: kommun@lerum.se eller 0302-52 10 00.

Mötesdatum 2018

25 januari
22 februari
22 mars
26 april
24 maj
14 juni
13 september
25 oktober
29 november
18 december

Mötesdatum 2019

24 januari
28 februari
21 mars
25 april
23 maj
13 juni
22 augusti
19 september
24 oktober
21 november
17 december

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige väljs direkt av de invånare som har rösträtt i Lerums kommun. Alla fullmäktigemöten är offentliga för allmänheten och inleds med en fikastund där allmänheten kan mingla med politikerna.

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. I kommunfullmäktige sitter politiker som väljs direkt av medborgarna i Lerum. Valet sker vart fjärde år samtidigt som valet till riksdagen. Kommunfullmäktige i Lerum har 51 ledamöter.

Kommunfullmäktige ska besluta i alla viktiga frågor för kommunen. Bland de frågor som fullmäktige ska besluta om är kommunens budget och kommunalskatt, kommunens bokslut och beviljande av ansvarsfrihet för de olika nämnderna.

Fullmäktige beslutar också om viktigare taxor (till exempel barnomsorgstaxan), de politiska nämndernas och beredningarnas organisation och uppgiftsfördelningen dem emellan. Övriga uppgifter som fullmäktige har är att välja ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder, och att välja revisorer.

Alla ärenden som ska avgöras av kommunfullmäktige förbereds av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen lämnar sedan förslag till beslut.