Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges arbete leds av en ordförande Ingela Gyllesten (C), en förste vice ordförande Oscar Ahlman (M) och en andre vice ordförande Gun-Britt Delsvik Svensson (S). Tillsammans utgör de tre ordförandena kommunfullmäktiges presidium.

Kommunfullmäktiges presidiums viktigaste uppdrag är att leda och utveckla formerna för kommunfullmäktiges arbete och arbetssätt. Presidiet ansvarar också för frågor som rör demokrati och medborgarinflytande, den politiska organisationen och fullmäktigeberedningarnas arbete och uppdrag. Det är också presidiet som bjuder in till kommundelsträffar. 

Kommunfullmäktiges presidium träffar ungefär en gång i månaden för att planera kommunfullmäktiges sammanträden och för att prata om andra frågor som presidiet har hand om. Du kan ladda ner anteckningar från presidiets senaste möten nedan.