Kommunstyrelsens lärandeutskott

Lärandeutskottet arbetar med frågor som rör förskolan, grundskolan, vuxenutbildning, social hållbarhet och kommunens fritids- och kulturverksamhet. På denna sida finns protokoll från Lärandeutskottets senaste sammanträden.

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.
  • Lärandeutskottet ska bereda ärenden och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till sektor lärandes verksamhetsområde.
  • Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärenden och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till sektor samhällsbyggnads verksamhetsområde.
  • Stöd- och omsorgsutskottet ska bereda ärenden och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till sektor stöd och omsorgs verksamhetsområde.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Mötesdatum 2019

23 januari
20 februari
27 mars
24 april
22 maj
11 september
9 oktober 
13 november