Kommunstyrelsens lärandeutskott

Lärandeutskottet arbetar med frågor som rör förskolan, grundskolan, vuxenutbildning, social hållbarhet och kommunens fritids- och kulturverksamhet.

Vill du läsa protokoll eller möteshandlingar från 2019 finns de på sidan kallelser och protokoll. Klicka här. 

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns det ett arbetsutskott, ett samhällsbyggnadsutskott, ett lärandeutskott och ett stöd- och omsorgsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott består av 5 ledamöter och 5 ersättare. Övriga utskott består av vardera 5 ledamöter.
Utskotten är främst berednings- och dialogorgan. 

Utskottens ansvarsområden

  • Kommunstyrelsens arbetsutskott ska ha hand om, bereda och vara dialogorgan i ärenden som rör ekonomi, personal, näringslivsfrågor, ledningsfrågor, klimat- och miljöfrågor samt frågor som är samhällsövergripande eller som rör visionen.
  • Lärandeutskottet ska bereda ärenden och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till sektor lärandes verksamhetsområde.
  • Samhällsbyggnadsutskottet ska bereda ärenden och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till sektor samhällsbyggnads verksamhetsområde.
  • Stöd- och omsorgsutskottet ska bereda ärenden och vara dialogorgan i ärenden som är kopplade till sektor stöd och omsorgs verksamhetsområde.

Utöver ovanstående beslutar utskotten i frågor enligt kommunstyrelsens delegationsordning.

Mötesdatum 2019

23 januari
20 februari
27 mars
24 april
22 maj
11 september
9 oktober 
13 november

Mötesdatum 2020

den 19 februari
den 25 mars
den 22 april
den 13 maj
den 9 september
den 7 oktober
den 11 november
den 2 december