Arbetsmarknaden i kommunen

Näringslivet i Lerums kommun präglas av många små- och enmansföretag.

Näringsgrenarna utbildning, vård och omsorg samt sociala tjänster är störst Lerums kommun. En viss ökning har skett inom offentlig förvaltning och kulturella tjänster. Skillnaderna mellan könen är stora, där 60 procent av kvinnorna arbetar inom utbildning och vård och omsorg medan 50 procent av männen arbetar inom byggindustri, handel och tillverkning. Som näringsgren betraktad är turism fortfarande en liten sektor men under stadig tillväxt.

Låg arbetslöshet

Arbetslösheten i Lerums kommun var 3,7 procent (öppet arbetslösa eller i program i slutet av februari 2012), vilket är ett av de lägsta i regionen. I Västra Götaland var motsvarande siffra 8,5 procent. I riket som helhet var 8,7 procent av arbetskraften arbetslös.
Även arbetslösheten bland ungdomar (18-24 år) är lägre i Lerums kommun (9,4 procent) jämfört med genomsnittet i hela regionen (Västra Götalandsregionen 16,5 procent).

Självförsörjningskvot

Lerum är en del i den funktionella Göteborgsregionen med en hög och ökande nettoutpendling. Stora delar av Lerumsbornas inkomster intjänas i andra kommuner än bostadskommunen och Lerum har i jämförelse med övriga GR-kommuner den lägsta självförsörjningskvoten, det vill säga att kommuninvånarnas samlade egna inkomster långväga överstiger de samlade inkomsterna genererade inom kommunen.