Näringslivsenheten

Kommunens näringslivsenhet jobbar för att Lerum ska vara en bra företagskommun där företagen trivs, växer och vill etablera sig. Vi arbetar med utveckling, stöd och rådgivning.

Vi som jobbar här: 

ÅSaMariekeMaria


 

 

 

 

 

 

 

 

Åsa Qvist Ek, Näringslivschef

Med fokus på utvecklingsfrågor och samverkan. Kontakt: 0302-52 15 58 eller asa.qvist.ek@lerum.se.

Marieke Wolter, Utvecklingsledare

Med fokus på företagslots, interna samverkanstrukturer och service och
bemötande. Kontakt: 0302-52 15 62 eller marieke.wolter@lerum.se.

Maria Jerenvik, Näringslivsutvecklare (föräldraledig 1 nov 2016-1 juni 2017)

Med fokus på hållbar besöksnäring och lokalt ledd utveckling. Kontakt: 0302-52 15 21 eller maria.jerenvik@lerum.se

Och mellan den 1 nov 2016 - 1 juni 2017 jobbar här också:

FannyAndreasAnders

 

 

  

 

 

 

 

 

Fanny Bergström Buller

Med fokus på hållbar besöksnäring och extern kommunikation (50%). Kontakt: 0302-52 15 21 eller fanny.bergstrombuller@lerum.se 

Andreas Benkel

Med fokus på bl.a. Medskapandeprocesser och Lerums Ljusgröna Miljöpris, (20-30%). Kontakt: 0302-52 18 12 eller andreas.benkel@lerum.se

Anders Westman

Arbetar från 1 nov 2016 med dokumentation och dialog av råds - och nätverksmöten. 

Mer om Näringslivsenheten

Näringslivsenheten är till för företagarna och för att fånga upp näringslivets behov och är en förmedlande länk till kommunens organisation och hjälper till vid kontakt med olika myndigheter. Lokalt verkar vi för att åstadkomma ett bra näringslivsklimat samt göra Lerums kommun attraktiv för företagare.

Regionalt samarbetar näringslivsenheten med de andra kommunerna i Göteborgsområdet inom Business Region Göteborg.

Enhetens uppdrag är att fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till näringslivets utveckling i Lerums kommun, inklusive etablerings-, plan-, mark-, och exploateringsfrågor, utveckling av befintliga företag, arbetsmarknadsfrågor och utveckling av kommundelscentra - samt att fungera som stöd till kommunen i sin myndighetsutövning gentemot företag (tillstånd, regler, tillsyn etc).

Enheten skall också säkerställa att Lerums kommuns lokala tillväxt sker utifrån ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv.

Företagslots

Företagslotsen är till för dig som redan har ett företag eller om du funderar på att starta ett. Företagslotsen erbjuder ett snabbt och enkelt sätt att hitta rätt kontakter inom kommunen eller bland aktörer som jobbar med företagsservice.

Du erbjuds:

• Förenklade myndighetskontakter och hjälp till rätt beslutsväg
• Tips om ledig mark och lokaler för verksamhet
• Hjälp med kontakter om kommunala tillstånd
• Hjälp att hitta rätt blanketter

Ytterligare information om att starta eget hittar du under rubriken Företagsetablering

Turism

Enheten skall fungera som kommunens resurs i frågor kopplade till Lerums kommuns utveckling som turistdestination.

Enheten ska hålla sig uppdaterad om globala, nationella och regionala trender och utvecklingstendenser inom besöksnäringen samt utarbeta långsiktiga förslag och åtgärder relaterade till dessa.

Enheten skall arbeta för att definiera Lerums kommuns unika profil som turistdestination och säkerställa att kommunikation av dessa tillgångar sker genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.

Övrigt

Enheten skall aktivt delta i Göteborgsregionens arbete med strategiska tillväxtfrågor och där bevaka Lerums kommuns unika perspektiv.

Enheten skall säkerställa att företagare i Lerums kommun har största möjliga kunskap om och utbyte av regionens olika tillväxtprogram och andra förekommande stödåtgärder.

Enheten skall verka för ett gott lokalt företagsklimat genom att tillhandahålla neutrala mötesplattformar för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor, inkl. kommunen själv.

Enheten ska arbeta för att tydliggöra kommunens roll, funktion och nytta för det enskilda företaget och kommunicera detta genom strategiskt valda och kostnadseffektiva kanaler.